direct naar inhoud van 5.5 Gebiedsgericht welstandsbeleid
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

5.5 Gebiedsgericht welstandsbeleid

Naast het bestemmingsplan wordt voor Beekbergen gebiedsgericht welstandsbeleid opgesteld.


Proces

Ook voor het gebiedsgericht welstandsbeleid wordt een inspraakprocedure doorlopen en krijgt iedereen de mogelijkheid om te reageren. Op dit moment wordt het welstandskader opgesteld. Tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan zal het ter visie worden gelegd voor inspraak.


Welstand

Op grond van de kadernota "Over welstand geschreven" kennen de hoofdstructuren in Beekbergen en Lieren een welstandsniveau 'zwaar'. De rest van de dorpen valt in het niveau 'normaal'. De hoofdstructuren, die in Beekbergen dit welstandsniveau hebben zijn de Dorpsstraat, de Arnhemseweg, Engelanderweg, de Oude Beek en Loenenseweg. In Lieren zijn dat de Oude Beek, de Lierderstraat en de Molenakker/ Molenberg.

Voortvloeiend uit de beschrijving van de identiteit van beide dorpen in hoofdstuk 3 is het voor de hand liggend om voor een aantal locaties voor wat betreft de welstandsnivaus niet de bovengenoemde algemene lijn te hanteren, maar 'maatwerk' te leveren: een soepeler welstandsniveau waar dat kan, maar ook op bepaalde plekken een zwaarder niveau. Inzetten op het kwetsbare landschap en de cultuurhistorische identiteit dragen mede bij aan de toeristische aantrekkelijkheid van het gebied. Zodoende wordt ook gewaarborgd dat ook na toevoeging van nieuwe woningen, het dorpseigen karakter gehandhaafd blijft.


Beekbergen

In Beekbergen is vooral de zuidrand van het dorp kwetsbaar. Het dorp moet los blijven liggen van het Veluwemassief en van de kleinschalige routes, zoals de Holleweg, Hietveldweg, Koningsweg, veldhofweg, Ruggeweg moet de identiteit gehandhaafd blijven. Hier zou het welstandsniveau 'zwaar' kunnen bijdragen om deze bijzondere rand van het dorp te behouden.

Daarentegen is geconstateerd dat de uitbreidingen ten noorden en ten zuiden van de Dorpsstraat minder kwetsbaar zijn en niet bepalend voor de identiteit van Beekbergen. Deze uitbreidingen zouden kunnen vallen in het welstandsniveau 'soepel'.

Voor wat betreft de hoofdstructuren blijft het niveau gelijk met de huidige situatie. Ook de oostrand van het dorp richting de enk is erg zichtbaar en zou moeten worden opgenomen in de hoofdstructuur.


Lieren

Geconstateerd is dat het dorp Lieren nog een hele gave, maar ook fragiele ruimtelijke structuur kent van linten in het landschap, zonder dat er sprake is van grootschalige uitbreiding of inbreidingsgebieden. Voorgesteld wordt om daarom heel Lieren op te nemen in het welstandsniveau zwaar.