direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

5.2 Waterhuishouding

Het bestemmingsplan voor Beekbergen en Lieren betreft bestaand stedelijk gebied. Het plangebied bestaat voornamelijk uit woningen. Verder komen er (maatschappelijke) voorzieningen, detailhandel en op kleine schaal bedrijvigheid voor. Het plangebied bevindt zich niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

5.2.1 Grondwater

Beekbergen en Lieren liggen niet in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Risico op grondwateroverlast bestaat er voor het merendeel van het dorp Beekbergen en voor een smalle zone binnen Lieren ( zie onderstaande kaart).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1090-von1_0031.png"

5.2.2 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Wel loopt er ten noorden van beide dorpen de Oude Beek. De Oude Beek is geclassificeerd als 'Hoogste Ecologische Natuurwaarde'. De grote ecologische waarde wordt vooral veroorzaakt door het schone water. Dit water is afkomstig van de hogere delen van de Veluwe (diepe kwel) maar ook van de omringende enkgronden (ondiepe kwel).

5.2.3 Afvoer van hemelwater en afvalwater

Op een enkele uitzondering na is het gehele gebied voorzien van een gemengd rioolstelsel. Hierin wordt het verzamelde afvalwater en hemelwater gezamenlijk getransporteerd naar de rioolwaterzuivering.

De gemeente Apeldoorn heeft recent een start gemaakt met het gescheiden inzamelen van afvalwater en hemelwater.

5.2.4 Watertoets

De watertoets is ingesteld om het aspect water van meet af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets is wettelijk verplicht en heeft als doel om gezamenlijk met de waterbeheerders de waterhuishoudkundige doelstellingen in een zo vroeg mogelijk stadium in ruimtelijke ontwikkelingen op te nemen.

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan Beekbergen en Lieren wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan het Waterschap Veluwe. De reactie van het waterschap wordt, indien noodzakelijk, verwerkt in deze waterparagraaf.