direct naar inhoud van 4.3 Lieren
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

4.3 Lieren

UITBREIDINGSLOCATIES

Lierdererf

Dit is een nu onbebouwde ruimte tussen de lintbebouwing van de Lierderstraat en de Veldbrugweg en de rijwoningen aan het Lierdererf, in het noorden van de kern Lieren.

In de tweede helft van de vorige eeuw zijn door woningstichting Beter Wonen complexmatig woningen gebouwd in het zuidelijk deel van het gebiedje. Daarbij is met de ontsluiting al rekening gehouden met verdere invulling. Het gebied bestaat nu uit enkele weilandjes en een tuincentrum. De ruimtelijke structuur van deze open ruimte staat een verdere invulling met woningen niet in de weg

Binnen het gebied worden ca. 45 woningen gebouwd, zowel grondgebonden als gestapeld. Ontsluiting wordt voorzien via het Lierdererf, de Lierderstraat en de Lierderbrug.

In het voorontwerpbestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling niet opgenomen omdat deze nog onvoldoende concreet is.


Veldbrugweg en Nieuwe Voorweg

Aansluitend aan de bestaande woningen aan de Veldbrugweg is aan deze (noordwest) zijde van het dorp ruimte voor woningbouw. De bestaande houtsingels zijn de drager voor verdere ontwikkelingen in dit gebied. Tussen de houtsingels kan gewoond worden met zicht over het open land. Op deze locatie is ruimte voor ca. 60 grondgebonden woningen, in een gemengd programma. Minimaal 20% moet bestaan uit sociale huurwoningen. De ontsluiting zal plaatsvinden via de Nieuwe Voorweg en de Veldbrugweg. Het streven is een deel van de locatie te benutten voor het bouwen van woningen op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap.

In het voorontwerpbestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling niet opgenomen omdat deze nog onvoldoende concreet is.


Molenakker en Molenvaart

Deze vlek in de oostelijke rand van Lieren grenst aan de werkplaatsen van het VSM station en heeft zicht op open enken ten (zuid)oosten van Lieren. Het betreft een locatie ter weerszijden van de Molenakker. Onderdeel van de nieuwe woonbuurt is een nieuwe ontsluitingsweg die dwars op de Molenakker staat. Op deze locatie kunnen ca. 65 grondgebonden woningen worden gebouwd. Open ruimten, weilanden en groen vormen een belangrijk onderdeel van de woonbuurt. Het woningbouwprogramma wordt gemengd wat betreft bereikbare, middeldure en dure woningen. Het aandeel sociale huur bedraagt minimaal 20%.

In het voorontwerpbestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling niet opgenomen omdat deze nog onvoldoende concreet is.

INBREIDINGSLOCATIES

Pastoriestraat en Coöperatie

Deze inbreidingslocatie ligt in het westen van de kern Lieren. Al langere tijd bestaan er plannen voor een woonfunctie van het monumentale coöperatiegebouw aan de Tullekensmolenweg. Daaraan gekoppeld zal ook het veld tussen de Pastoriestraat en de spoorlijn en grenzend aan de kerk, nu deels in gebruik als trapveld en speelveld, een woonfunctie krijgen.

Het coöperatiegebouw is een gebouw met aanzienlijke cultuurhistorische waarde en zal gehandhaafd blijven. Hierbij wordt gedacht aan het vestigen van woningen, een maatschappelijke of een kantoorfunctie in het gebouw. In het totale plangebied is ruimte voor maximaal 35 woningen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een anterieur contract en een programma van eisen. De inschatting is dat deze ontwikkeling in het ontwerpbestemmingsplan met een uitgewerkte bestemming kan worden opgenomen, mits het kostenverhaal daadwerkelijk verzekerd is.

Vooruitlopend hierop wordt al wel een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De volgende voorwaarden worden opgenomen:

 • De regels van art. 7, 9, 13, 20 en 23 (Gemengd-1, Groen-1, Maatschappelijk, Verkeer-Verblijfsgebied en Wonen) zijn van toepassing;
 • Het maximale aantal woningen bedraagt 35;
 • Er zijn uitsluitend grondgebonden en gestapelde woningen toegestaan;
 • Minimaal 20% van het totale aantal woningen wordt gerealiseerd als sociale huurwoning;
 • De maximale hoogte van de grondgebonden en gestapelde woningen bedraagt respectievelijk 10 meter en 12 meter;
 • De afstand van de woningen bedraagt minimaal 10 meter tot de bestaande woonbebouwing;
 • Er wordt voorzien in de parkeerbehoefte conform de gemeentelijke parkeernorm;
 • Er wordt voorzien in waterberging;
 • Op geen van de gevels van de woningen wordt, bij voltooiing, de ter plaatse toegestane voorkeurswaarde of verleende hogere grenswaarde vanwege (spoor)wegverkeer krachtens de Wet geluidhinder overschreden;
 • Uit onderzoek blijkt aantoonbaar dat er geen waarden, voorzover aanwezig, door de woningbouw onevenredig worden aangetast; (archeologie, cultuurhistorie, Natura 2000, flora en fauna.);
 • Uit onderzoek blijkt aantoonbaar dat er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn voor woningbouw, onder andere op het gebied van milieuzonering, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en externe veiligheid.


In het voorontwerpbestemmingsplan is dit gebied aangeduid als 'wro-zone - wijzigingsgebied'.