direct naar inhoud van 4.2 Beekbergen
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

4.2 Beekbergen

UITBREIDINGSLOCATIES

Ruitersmolenweg

In Beekbergen zal aan de oostzijde deels een nieuwe rand ontstaan. Het gaat om het gebied tussen de Tullekensmolenweg en de Stichtingsweg of iets ten zuiden daarvan, waar nu transportbedrijf de Groot is gevestigd. Voor een optimale invulling van deze rand is verplaatsing of onder de grond leggen van de hoogspanningsleiding nodig. Deze locatie is, net als het Kerkeveld, in beeld als mogelijke locatie voor de nieuwbouw van zorginstelling de Vier Dorpen/het Zonnehuis. In totaal zullen ca. 90 woningen gebouwd worden, zowel grondgebonden als gestapeld.

In het voorontwerpbestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling niet opgenomen omdat deze nog onvoldoende concreet is.


Kerkeveld

Ten zuidoosten van Beekbergen ligt de uitbreidingslocatie Kerkeveld. Het Kerkeveld is, net als de locatie Ruitersmolenweg, een mogelijke locatie voor de nieuwbouw van de zorginstelling de Vier Dorpen/het Zonnehuis, bestaande uit een kleine zorgvoorziening voor intramurale zorg. Daarnaast zullen op het Kerkeveld voornamelijk zelfstandige woningen worden gerealiseerd. Bewoners van deze woningen kunnen alle mogelijke vormen van zorg inkopen, die geleverd wordt vanuit het nieuwe zorgcentrum op het Kerkeveld. Het bosgebied in is een belangrijke landschappelijke kwaliteit en blijft onbebouwd. Op deze locatie is ruimte voor ca. 70 woningen, waaronder zorgwoningen. Dit zowel grondgebonden als gestapeld.

In het voorontwerpbestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling niet opgenomen omdat deze nog onvoldoende concreet is.


De Vier Dorpen

Deze locatie sluit aan op de locatie Kerkeveld. De ontwikkeling sluit direct aan op de bestaande bebouwing aan de zuidoostzijde van Beekbergen. Deze locatie moet worden gezien in samenhang met het Kerkeveld. Ook hier is de bouw van zorgwoningen mogelijk. Het Texeira de Mattospark blijft behouden.

Er worden ca. 40 woningen gebouwd, waaronder zorgwoningen, zowel grondgebonden als gestapeld. De ontsluiting zal plaatsvinden via De Hoeven en de Loenenseweg.

In het voorontwerpbestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling niet opgenomen omdat deze nog onvoldoende concreet is.


Holleweg

Ten zuiden van Beekbergen is aan de Holleweg een kleine invulling in het lint mogelijk. Van belang hierbij is dat doorzicht mogelijk blijft naar het achterliggende gebied. Op dit moment wordt gesproken met initiatiefnemers.

In het voorontwerpbestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling niet opgenomen omdat het kostenverhaal nog niet is verzekerd.

INBREIDINGSLOCATIES

De Boerderij

De Boerderij blijft gehandhaafd, maar kan op termijn, als zijn huidige functie mocht verdwijnen of verplaatsen, ook voor woningbouw worden benut.

In het voorontwerpbestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling niet opgenomen. De ontwikkeling is nog onvoldoende concreet.


De Kerk

Het huidige kerkgebouw van de gereformeerde gemeente aan de Ruitersmolenweg 29 is niet meer toereikend. Er zijn plannen voor nieuwbouw elders in Beekbergen. Wanneer de huidige locatie vrijkomt kan deze ontwikkeld worden voor woningbouw.

In het voorontwerpbestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling niet opgenomen.


Bergbeek

De Bergbeek is een woningbouwlocatie aan de rand van het park in Beekbergen op de locatie van het voormalige dorpshuis. Voor dit gebied is het bestemmingsplan Herman Coertsweg 3 in procedure gebracht. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat 18 appartementen en 8 grondgebonden woningen gebouwd kunnen worden. Vaststelling heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit plan wordt opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan.


Nieuw Canada

Nieuw Canada is een woningbouwproject op het terrein van het voormalig restaurant/hotel en camping "Klein Canada" aan de Ruitersmolenweg. Voor dit gebied is bestemmingsplan Klein Canada in procedure gebracht. Hierdoor wordt mogelijk dat ter plaatse 38 nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Een aantal recreatiewoningen blijft daarnaast gehandhaafd.

Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden en wordt opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan.