direct naar inhoud van 2.7 Woonvisie
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

2.7 Woonvisie

WONEN IN APELDOORN 2010

In de woonvisie, Wonen in Apeldoorn 2010 (2002) schetst de gemeente haar visie op Apeldoorn als woonstad. Deze visie is doorvertaald in instrumenten die worden gehanteerd om het beleid in praktijk te brengen, te weten: de woonatlas, het woningbouwprogramma en het prestatiecontract met de corporaties. Tussentijds wordt de woonvisie bijgestuurd en aangevuld op basis van tussentijdse resultaten en mogelijk veranderende inzichten en ontwikkelingen.

Voor het landelijk gebied en de dorpen binnen de gemeente Apeldoorn wordt ingezet op handhaving en versterking van het dorpse karakter. Op de schaal van het dorp moet subtiel en op maat worden gewerkt te meer omdat er tussen de dorpen onderling grote verschillen bestaan, ook op het punt van de aanwezige woningvoorraad. Dat wordt in de afzonderlijke structuurvisies uitgewerkt.

Algemene operationele doelstellingen voor de dorpen zijn:

  • het aanbieden in de dorpen van comfortabele appartementen in de huursector in het sociale en dure segment;
  • het vergroten van woonmilieudifferentiatie in de dorpen;
  • het realiseren van woningen door middel van particulier opdrachtgeverschap;
  • wanneer sprake zal zijn van verkoop van bestaande woningen respectievelijk nieuwbouw deze in MGE-constructie aan te bieden;
  • het stimuleren van woonzorgzones in de dorpen;
  • het ander uitwerken en onderzoeken van het dilemma betreffende het woonbeleid in de dorpen en de wettelijke bezwaren die het onmogelijk maken om dit beleid uit te voeren.

ACTUALISATIE WOONVISIE

In 2007 is de woonvisie uit 2002 geactualiseerd. Hierin worden zeven thema's genoemd. De nieuwe visie richt zich met name op de thema's dorpvoorraad en wachttijden voor woningen. Voor de thema's doelgroepen, kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, bouwproductie, kloof tussen huur en koop en consumentgericht bouwen is sprake van een hernieuwde focus. Deze thema's zijn op basis van de huidige woningmarkt geactualiseerd.

Alle thema's zijn op dezelfde wijze uitgewerkt: beknopte analyse, visie, doelstellingen en aanpak. Ter ondersteuning van de analyse en het scherp stellen van de problemen, is per thema tevens een overzicht gemaakt van de belangrijkste cijfers. Deze aanpak vormt de eerste aanzet voor het uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma zal na vaststelling van deze Actualisatie nader worden uitgewerkt en regelmatig geactualiseerd.