direct naar inhoud van 2.2 Streekplan Gelderland 2005
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

2.2 Streekplan Gelderland 2005

Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005), waarin het provinciale ruimtelijk beleid is neergelegd, sluit aan op het rijksbeleid van de Nota Ruimte. Dit streekplan wordt gelijkgesteld met een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.2. Wet ruimtelijke ordening.

RUIMTELIJKE STRUCTUUR

Op de beleidskaart Ruimtelijke Structuur is ten zuiden van het plangebied een zone aangegeven als extensivering intensieve veehouderij, welke is gebaseerd op het reconstructieplan. Hier is onder andere nieuwvestiging, hervestiging en omschakeling naar intensieve veehouderij niet toegestaan.

Rondom en in de nabijheid van Beekbergen en Lieren ligt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit is een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen. Door de vergroting van natuurgebieden, de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden en de aanleg van ecologische verbindingszones ontstaat het beoogde samenhangende netwerk. De ambitie is om in 2018 de beoogde omvang van de EHS in Gelderland te hebben gerealiseerd.

Beide dorpen worden omgeven door een waardevol landschap. Waardevolle landschappen zijn gebieden met (inter)nationaal en provinciaal zeldzame of unieke landschapskwaliteiten van visuele, aardkundige en/of cultuurhistorische aard, en in relatie daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. De "ensemble"-waarden van deze gebieden is groot, dat wil zeggen dat de samenhang tussen de verschillende landschapsaspecten groot is. Grondgebonden landbouw speelt een belangrijke rol bij het instandhouden van de landschapskwaliteiten. Het ruimtelijk beleid voor waardevolle landschappen is: behouden en versterken van de landschappelijke dorpkwaliteiten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1090-von1_0002.png"

Beleidskaart Ruimtelijke Structuur, Streekplan

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Met betrekking tot de beleidskaart Ruimtelijke Ontwikkeling liggen Beekbergen en Lieren in het gebied voor een 'groene wig'. Rondom het Veluwemassief geldt als ruimtelijk doel dat de krans van dorpen, stadjes en steden niet aan elkaar groeit en volledig versteent. Groene wiggen liggen tussen dorpen in. Daarmee worden de landschappelijke overgangen tussen Veluwemassief en randgebieden gewaarborgd. De groene wiggen kennen een karakteristieke verweving van functies. In de groene wiggen geldt een 'ja, mits' beleid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1090-von1_0003.png"

Beleidskaart Ruimtelijke Ontwikkeling, Streekplan

Het zuiden van Beekbergen valt deels binnen de 'groei en krimp' saldering Veluwe. Via het groei-krimp beleid wordt gestreefd om de intensieve verblijfsrecreatie op het Veluwemassief te reguleren. Groei (ontwikkelingsmogelijkheden) van recreatiebedrijven wordt toegestaan in de zoekgebieden voor recreatieclusters. De drie zoekgebieden voor de Stedendriehoek zijn Hoenderloo, Beekbergen-Zuid en Beekbergen-Zuidoost.

STREEKPLANUITWERKING ZOEKZONES

Eén van de deeluitwerkingen van het streekplan betreft de streekplanuitwerking ´Zoekzones voor stedelijke functies en landschappelijke versterking´.

Rondom Apeldoorn wordt aangegeven dat het niet de bedoeling is om de dorpen op slot te zetten. Aandachtspunten hier zijn onder andere maatschappelijke ontwikkelingen, kwalitatief woonbeleid en een natuurtoets. Het beleid van de provincie is er op gericht om, kwalitatief inpasbare, woningbouw voor de dorpen mogelijk te maken. Wel is geconstateerd dat er spanning zit tussen de ontwikkelingswensen van de Apeldoornse dorpen en de beperkingen die de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kent. Grootschalige uitbreidingen in de EHS zullen in ieder geval niet tot de mogelijkheden behoren, maar partijen gaan gezamenlijk op zoek naar maatwerk.

Rondom Beekbergen en Lieren zijn een zestal zoekzones voor wonen aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1090-von1_0004.png"

Zoekzones Deeluitwerking Regio Stedendriehoek

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1090-von1_0005.png"

Zoeklocaties woningbouw Beekbergen

Het streekplan accentueert het belang van regionale verbanden. Naast het generieke beleid dat geldt voor de gehele provincie, wordt in het streekplan uitvoerig ingegaan op het regiospecifieke beleid.

STEDENDRIEHOEK

Om de afstemming met regionale ontwikkelingen te optimaliseren, is het streekplan mede gebaseerd op regionale structuurvisies van de Gelderse regio's. Voor de regio Stedendriehoek, de regio van Apeldoorn, Zutphen en Deventer, refereert het streekplan aan de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030. Daarnaast is er voor het zogenaamde niet bundelingsgebied het 'Ruimtelijk toekomstperspectief, de buitenkant van de Stedendriehoek' opgesteld, waaronder een groot deel van het buitengebied van Apeldoorn valt, waaronder Beekbergen en een deel van Lieren. In dit toekomstperspectief wordt onder andere gekoerst op:

  • opvang eigen groei door "bouwen met het landschap";
  • waardevolle open landschappen: verticale veranderingen mogen het landschapsbeeld niet verstoren, wel zoeken naar een positieve bijdrage en versterking van de landbouw;
  • voor het Centraal Veluws Natuurgebied geldt het ongeschonden laten van de huidige gebiedsbegrenzing, de overgangen en versterking van de ecologische waarden.

De Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 zet voor de dorpen in op het intensiveren en herontwikkelen van de dorpen en afronding van bestaande dorpsstructuren voor het realiseren van hun autonome woningbehoefte. Verder is er ruimte voor gecombineerde landschapsontwikkeling met kleinschalige vormen van landelijk wonen (rood voor groen) langs onder meer de stuwwalranden.