direct naar inhoud van 2.11 Verkeersbeleid
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

2.11 Verkeersbeleid

Het gemeentelijke verkeersbeleid is vastgelegd in de 'Verkeerskaart' van 1999 en de actualisatie hiervan (augustus 2004). Voor verschillende facetten zijn deelnota's uitgewerkt en vastgesteld. In juli 2009 is de Verkeersvisie 2010 – 2020 vastgesteld. In de Verkeersvisie wordt geconstateerd dat zowel integrale trends (vergrijzing, afnemende bevolkingsgroei, klimaat) als binnen de mobiliteitssector (voertuigtechnologie, gebruikersinformatie) het speelveld veranderen. De rol van de auto in de maatschappij is en blijft echter niet weg te denken. De Verkeersvisie formuleert op basis hiervan een aantal uitgangspunten.


Apeldoorn wil voor alle modaliteiten bereikbaar en bereisbaar zijn op een veilige en efficiënte manier. Tegelijkertijd wil Apeldoorn de negatieve effecten beperken. Bij mobiliteit is qua organisatie samenwerking geboden tussen overheidslagen en tussen aangrenzende beleidsvelden binnen de ruimtelijke ordening. Door een optimaal afgestemd aanbod en heldere voorlichting kan iedereen hier een bewuste keuze in maken. In de Verkeersvisie wordt als doel gesteld het huidige niveau van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te behouden en liefst nog te vergroten. Uitgangspunten zijn per modaliteit optimaal faciliteren, autoverkeer bundelen op hoofdwegen en het slim verdelen en gebruiken van de bestaande ruimte.


HOOFDWEGEN EN VERBLIJFSGEBIED

Specifiek voor Beekbergen en Lieren hebben de Arnhemseweg, Loenenseweg en de Dorpstraat/Kerkstraat tussen deze twee wegen, in de praktijk een doorgaande functie. De Arnhemseweg is in de nieuwe verkeersvisie aangemerkt als ontsluitingsweg binnen de kom, en zal daarmee een regime en inrichting van 50 km/uur behouden. De Loenenseweg vanaf de komgrens tot het kruispunt met de Dorpstraat behoudt om praktische redenen en om de functie voor het busvervoer een 50 km/uur-regime en inrichting.

De Dorpstraat/Kerkstraat zijn wegen met doorgaand verkeer, maar de ligging ervan in het hart van Beekbergen heeft geleid tot de keuze voor een 30 km/uur regime. Naar verwachting zullen deze wegen in 2010 ruimtelijk worden heringericht om dit te ondersteunen, waarbij ook de bushalten aan het gewenste niveau van een snelbusdienst worden aangepast. Lieren kent geen wegen met een specifieke status, de hele kom is een 30 km/uur-gebied.

DUURZAAM VEILIG VERKEER

Conform de duurzaam veilige aanpak zijn gemeentebreed alle nog niet genoemde wegen binnen de komgrenzen onderdeel van een verblijfsgebied, met een richtsnelheid van 30 km/uur. Voor het gebied rond de dorpen wordt vanuit dezelfde filosofie gestreefd naar een regime van 60 km/uur.

PARKEERNOTA

In de Parkeernota 1999, geactualiseerd in 2004, zijn parkeernormen voor woningen, bedrijven en diverse voorzieningen opgenomen, die bij nieuwe ontwikkelingen in acht genomen moeten worden.