direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Ter voorbereiding van het op te stellen bestemmingsplan is een Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan vervaardigd. In deze nota zijn het doel van het bestemmingsplan, de verwachte ontwikkelingen en de hoofdpunten van de beheersvisie behandeld. De Nota van uitgangspunten vormt de basis voor het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen:

  • de toelichting; hierin worden de beweegredenen weergegeven die hebben geleid tot het geven van een bepaalde bestemming en/ of bescherming aan een stuk grond, alsmede een interpretatie (en voor zover nodig uitleg) van de gebruikte bestemmingen;
  • de planregels; hierin worden per bestemming de regels beschreven met betrekking tot de bouw en het gebruik van de in dit plan begrepen gronden en de zich daarop bevindende opstallen; en
  • de verbeelding; de verbeelding waarop de bestemmingen van de betreffende gronden zijn aangegeven en de daarbinnen eventueel voorkomende bijzonderheden zijn aangeduid.

De toelichting is als volgt opgebouwd:

  • In hoofdstuk 2 wordt het relevante beleidskader beschreven.
  • In hoofdstuk 3 wordt een kenschets gegeven van de bestaande situatie en de ruimtelijke en functionele structuur in het plangebied. Dit geeft inzicht in de voorkomende functies en waarden binnen het gebied.
  • In hoofdstuk 4 wordt de planopzet beschreven. Hier worden met name de in het plan opgenomen nieuwe ontwikkelingen besproken.
  • In hoofdstuk 5 staan de planologische uitvoerbaarheidaspecten van het plan centraal. Dit betreft de aspecten milieu, water, cultuurhistorie, natuur en economie.
  • In hoofdstuk 6 worden de gehanteerde bestemmingen beschreven en wordt ingegaan op specifieke juridische aspecten van het plan.
  • In hoofdstuk 7, tot slot, worden de resultaten van de inspraak met de bevolking en het gevoerde vooroverleg (ex artikel 3.1.1 Bro) weergegeven.