direct naar inhoud van Artikel 35 Algemene wijzigingsregels
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

Artikel 35 Algemene wijzigingsregels

35.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen:

 • a. indien en voor zover het noodzakelijk is af te wijken van bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen, aanduidingsgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak, ofwel ter aanpassing aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein, dan wel indien dit uit het oogpunt van doelmatig gebruik van de grond en bebouwing gewenst is en er geen dringende redenen zijn die zich hiertegen verzetten en mits die afwijking ten opzichte van hetgeen op de kaart is aangegeven, niet meer dan 15 meter bedraagt;
 • b. indien en voor zover uit het oogpunt van doelmatig gebruik het noodzakelijk is af te wijken van de voorgeschreven goothoogte en bouwhoogte van gebouwen, aanduidingsgrenzen, bouwhoogte van bouwwerken, oppervlakte van bebouwing, onderlinge afstand tussen gebouwen, afstand tot perceelsgrenzen en overige aanwijzingen, maten en afstanden, eventueel met overschrijding van de bouwgrens, mits deze afwijkingen meer bedragen dan 10%, doch minder dan 15% van de in het planvoorgeschreven maten, afstanden, oppervlakten en percentages;
 • c. teneinde voor antenne-installaties een grotere bouwhoogte dan 40 meter toe te staan indien dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 60 meter mag bedragen;
 • d. voor zover gelegen binnen de gronden ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' ten behoeve van het wijzigen van de bestemming van deze gronden in de bestemmingen 'Wonen', 'Groen - 1' en 'Verkeer - Verblijfsgebied', onder de volgende voorwaarden:
  • 1. de regels van de artikelen 9, 20 en 23 zijn van overeenkomstige toepassing;
  • 2. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 35;
  • 3. woningen mogen grondgebonden en gestapeld worden gebouwd;
  • 4. van het totale aantal woningen dient tenminste 20% als sociale huurwoning en tenminste 10% als sociale koopwoning te worden gerealiseerd;
  • 5. de afstand van de woningen tot bestaande, buiten de gronden ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' gelegen woningen mag niet minder bedragen dan 10 m;
  • 6. er dient te worden voorzien in afdoende waterbergend vermogen, blijkende uit een te verichten watertoets;
35.2 Voorwaarden voor wijziging

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheden als bedoeld in dit artikel mag alleen plaatsvinden voor zover:

 • a. de in het plan beoogde stedenbouwkundig en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de in het gebied voorkomende waarden, waaronder archeologische waarden, cultuurhistorische waarden, Natura 2000 en flora en fauna, niet onevenredig worden aangetast;
 • c. wordt voorzien in een kwalitatief zorgvuldige inpassing in het landschap, indien nodig geacht met behulp van het aanbrengen van beplanting;
 • d. er geen onevenredige nadelige invloed ontstaat op de op de normale afwikkeling van het verkeer en in de parkeerbehoefte conform de gemeentelijke parkeernorm wordt voorzien;
 • e. indien de wijziging nieuwvestiging van een geluidgevoelig object betreft, er geen voorkeursgrenswaarde krachtens de Wet geluidhinder of maximaal toelaatbare geluidsbelasting krachtens het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart wordt overschreden;
 • f. is vastgesteld dat er geen milieuhygiĆ«nische belemmeringen zijn, onder andere op het gebied van milieuzonering, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en externe veiligheid.