direct naar inhoud van Artikel 28 Waarde - Beken en sprengen
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

Artikel 28 Waarde - Beken en sprengen

28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor de bestemming 'Waarde - Beken en sprengen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de beheer, herstel en onderhoud van landschappelijk en ecologisch waardevolle beken en sprengen en cultuurhistorisch waardevolle houtwallen.

28.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in lid 28.1 mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van het beheer van de beken en sprengen worden gebouwd.

28.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 28.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de in lid 28.1 bedoelde andere daar voorkomende bestemming, indien en voor zover:

  • a. uit overleg met de beheerder van de beek of spreng blijkt, dat daartegen uit hoofde van dat beheer geen bezwaar bestaat;
  • b. de landschappelijke en ecologische waarden van de beek of spreng niet worden aangetast.

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 36.1 opgenomen procedureregels van toepassing.

28.4 Aanlegvergunning
28.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning ter plaatse van de bestemming 'Waarde - Beken en sprengen':

  • a. oppervlakteverhardingen ten behoeve van parkeren aan te leggen of aan te brengen;
  • b. wegen en paden aan te leggen en te verharden of andere oppervlakteverhardingen aan te brengen;
  • c. de bodem te verlagen en gronden af te graven, op te hogen en te egaliseren;
  • d. ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en daarmee samenhangende constructies, installaties en apparatuur aan te brengen;
  • e. het kappen van houtwallen.
28.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 28.4.1 opgenomen verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

  • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
  • b. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan.
28.4.3 Beoordelingscriteria

Werken en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de beek of spreng niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de beek of spreng niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

28.4.4 Verwijzing procedureregels aanlegvergunning

Op het verlenen van aanlegvergunningen zijn de in artikel 36.2 opgenomen procedureregels van toepassing.