direct naar inhoud van Artikel 20 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

Artikel 20 Verkeer - Verblijfsgebied

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

20.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 30 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 20.3 genoemde ontheffingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Nutsvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening'   bouwvlak   4 m   4 m    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
    antenne-installatie s: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (20.3)
overig: 2,50 m  
 
20.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 20.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 36.1 opgenomen procedureregels van toepassing.