direct naar inhoud van Artikel 16 Recreatie - Dagrecreatie
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

Artikel 16 Recreatie - Dagrecreatie

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. recreatie, niet zijnde verblijfsrecreatie;
  • b. tuin;
  • c. nutsvoorzieningen,

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

16.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 30 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/ inhoud   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere bouwregels  
Gebouwen en overkappingen   3% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak.   3 m   6 m    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen
 

 
  antenne-installaties en lichtmasten: 15 m;
vlaggemasten, tennismuren en ballenvangers: 10 m;
overig: 3 m.   
16.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van de bebouwing binnen het bestemmingsvlak teneinde de bebouwing in een compacte eenheid te situeren, voor zover dit noodzakelijk wordt geacht voor een landschappelijk, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig aanvaardbare en verantwoorde inpassing in de omgeving.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 36opgenomen procedureregels van toepassing.