direct naar inhoud van 2.3 Detailhandelsvisie
Plan: Bestemmingsplan Korianderplein winkelcentrum De Mheen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1088-vas1

2.3 Detailhandelsvisie

In 2003 is de Detailhandelsvisie 'Een boodschap voor iedereen' vastgesteld. Het belangrijkste doel van de detailhandelsvisie is te komen tot een sterke en evenwichtige detailhandelsstructuur, zowel vanuit het oogpunt van de consument (het verzorgingsniveau) als vanuit de optiek van het bedrijfsleven (het economische functioneren). De visie beoogt daarmee het bepalende beleid te zijn voor de uitwerking van (deel)plannen op wijk- en buurtniveau en voor het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen. Verder is de visie het toetsingskader voor, onder meer door de markt, ingediende plannen.

In de nota is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Essentie is dat binnen de mogelijkheden die de gemeentelijke overheid daarvoor heeft, wordt gekozen voor het handhaven en versterken van een fijnmazige structuur van de detailhandel op buurtniveau in plaats van deze op te heffen ofwel opschaling. Dit betekent het behoud van winkelcentra op buurtniveau.

In het detailhandelsbeleid is vastgelegd dat de maximale omvang van een full-service supermarkt 1200 tot 1500 m² winkelvloeroppervlakte (hierna te noemen wvo) mag bedragen.

In 2007 is een supermarktnotitie door de gemeente vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat van de detailhandelsvisie kan worden afgeweken. Voorwaarde voor deze afwijking is dat de initiatiefnemer met een distributieplanologisch onderzoek kan aantonen dat de voorgenomen ontwikkeling aanvaardbaar is.

In deze situatie bestaat de afwijking in een overschrijding van de winkelvloeroppervlakte met ca 200 m².

Markttechnisch is er voldoende ruimte voor de voorgenomen uitbreiding. Uitbreiding is mogelijk, zonder nadelige gevolgen voor het te versterken winkelcentrum Anklaar en winkelcentrum Het Fort. De versterking van de C1000 tot een eigentijdse supermarkt van voldoende schaalgrootte betekent een bestendiging van de trekkracht van het winkelcentrum de Mheen voor de eigen inwoners. Met de schaalvergroting worden knelpunten in de bedrijfsvoering van de supermarkt opgelost. Daarnaast blijft de diversiteit aan supermarkten in het stadsdeel behouden. Het is goed denkbaar dat ook aanvullende winkels gemoderniseerd worden, wat kan leiden tot een beperkte toevoeging van het wvo. Hoofdzaak is dat de inwoners uit het primaire verzorgingsgebied voor wat betreft de dagelijkse aankopen ook in de toekomst op de Mheen georiënteerd zullen zijn.