direct naar inhoud van 3.4 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Korianderplein winkelcentrum De Mheen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1088-onh1

3.4 Archeologie

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart 2006 ligt het plangebied in een zone met een hoge archeologische verwachtingswaarde (Dekzandwelving op helling- en daluitspoelingswaaierafzettingen). In de directe omgeving bevinden zich geen archeologische vindplaatsen of vondstmeldingen. De bodem is hier niet voorzien van een beschermend esdek. Eventuele archeologische waarden kunnen dus binnen de eerste 50 cm onder het huidige maaiveld verwacht worden. De directe omgeving is intensief bebouwd met een winkelcentrum, voorzien van een systeemvloer met kruipruimte. Voor de aanleg van dit winkelcentrum zal een bouwkuip van minimaal 75 cm diepte zijn gegraven. Hoewel de milieuboringen niet een volledig verstoor bodemprofiel laten zien, is in boring 1,5 en 7 de bodem licht puinhoudend tot einde boring (50 cm –mv). De kans dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische waarden aangetroffen kunnen worden is klein.

De archeologische verwachtingswaarde van het plangebied moet worden bijgesteld naar laag. In het kader van de geplande werkzaamheden is geen nader archeologisch onderzoek noodzakelijk.

Mocht t.z.t. tijdens grondwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische waarden (sporen en/of vondsten) worden aangetroffen, dan dient, conform Monumentenwet 1988, de gemeente hiervan op de hoogte te worden gesteld. Vervolgens kan er een archeologische waarneming worden gedaan. Dit zal in de regel de werkzaamheden niet in de weg staan.