direct naar inhoud van 9.5 Heegderweg 11
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

9.5 Heegderweg 11

Het plan voorziet in de bouw van een tweede woning op het perceel Heegderweg 11.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1087-vas1_0027.jpg"

Bestaande situatie

De Heegderweg is een rustige landweg waar aan beide zijden vrijstaande woon- en agrarische bebouwing staat. De straat heeft een groen en open karakter, mede door riante tuinen rondom de bebouwing. Op enkele plaatsen in deze straat zijn open weidekavels, wat de landelijke uitstraling nog verder bevorderd.

Het kavel Heegderweg 11 is een hoekkavel en grenst aan de Zandweg. De hoek van het kavel is nu nog onbebouwd. Volgroeide bomen en bossages schermen de daarachter gelegen tuin af van de Heegderweg en de Zandweg. Ter plekke zijn een woning en recreatiewoning aanwezig.

Ruimtelijke en functionele opzet

De nieuw te bouwen woning komt in de plaats van een te slopen recreatiewoning. De nieuwe woning staat in dezelfde voorgevelrooilijn als de bestaande woning op het kavel. De woning staat vrij op het kavel met tuinen rondom. Mert name de voortuin en zijtuin aan het Zandpad dienen tuinen te hebben van voldoende breedte. Aan de zijde van de Zandweg kan het kavel bijdragen aan het gewenste open karakter.

De nieuwe woning zelf dient een tweezijdige oriƫntatie te krijgen, gericht op zowel de Heegderweg als de Zandweg. De entree is gelgen aan de Heegderweg.

De bestaande groenopstanden worden waar mogelijk gehandhaafd. Bijgebouwen dienen zich, gezien vanaf de Heegderweg, achter de achtergevel van de hoofdbouw te bevinden en los te staan van de hoofdbouw.


afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1087-vas1_0028.jpg"

Uitvoerbaarheid

In het kader van de uitvoerbaarheid zijn de volgende punten relevant:

  • Op basis van het historisch bodembestand is de Heegderweg 11 verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging. Uit aanvullend bodemonderzoek (ReinZee Trading Nederland BV, 17 oktober 2011, nr. BOZ 10442 ) blijkt dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de woonbestemming.
  • Een onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder naar de geluidsbelasting van het wegverkeer op de gevel van de nieuwe woning is noodzakelijk. Dat onderzoek is uitgevoerd (Groenewold Adviesburo , 14 oktober 2011, nr. 2011137). Conclusie hieruit is dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woning maximaal Lden=44 dB na aftrek ex. art. 110 Wet geluidhinder van 5 dB bedraagt . Daarmee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder.
  • Het plan betreft de realisatie van minder dan 500 woningen. Dit draagt niet in betekenende mate bij, waardoor voldaan wordt aan de voorwaarden uit de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen).
  • Op Elspeterweg 32 is het Autobedrijf Dijkgraaf gevestigd.Dit bedrijf valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) vanwege de aanwezigheid van een LPG-opslag. Het bedrijf heeft een PR 10-6- contour (plaatsgebonden risico) van 45 meter rondom het LPG-vulpunt. Het invloedsgebied voor de bepaling van het groepsrisico (GR) betreft het gebied binnen een straal van 150 meter rondom het LPG-vulpunt. Het LPG-vulpunt is op circa 55 meter van de planlocatie gelegen. De beoogde woning ligt buiten de risicocontour voor het plaatsgebonden risico. De beoogde woning komt nog wel binnen het invloedsgebied voor het groepsrisico te liggen. Uit de notitie van de Regio Stedendriehoek hieromtrent (12 april 2012, nr. DOS 2012503745, zie bijlage Externe veilighied) blijkt het groepsrisico geen belemmering voor de woningbouw te vormen.
  • Met in achtneming van het bovenstaande kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. Het is daarom niet noodzakelijk een m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

Conclusie is dat het plan uitvoerbaar is.

Juridische planopzet

Het perceel kent al een woonbestemming met daarbinnen, ter plaatse van de bestaande woning, een bouwvlak. De nieuwe bestemmingsregeling voorziet eveneens in een woonbestemming. Binnen die bestemming wordt ter plaatse van de beoogde woningbouw een bouwvlak voor een vrijstaande woning toegevoegd.