direct naar inhoud van 9.4 Harderwijkerweg 32
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

9.4 Harderwijkerweg 32

Het plan voorziet in de (gedeeltelijke) sloop van de voormalige bedrijfsopstallen en de nieuwbouw van drie grondgebonden woningen en twee woonappartementen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1087-vas1_0025.jpg"

Bestaande situatie

De Harderwijkerweg en de Veenkamp kenmerken zich als een oud lint met aan weerszijden bebouwing in een losse structuur, met doorzichten naar achter toe waardoor de ruimte ervaarbaar blijft. Ook de diepe voortuinen dragen bij aan het karakter van deze straten en geven het een 'ontspannen' indruk.

De Veenkamp kruist de Harderwijkerweg. Ter plaatse van dit kruispunt takt de Uddelerveen zich ook aan op de Harderwijkerweg. Hierdoor ontstaat een haast toevallig 'knooppunt' van straten, met wat losse bebouwing er omheen en een klein aanliggend veldje. Een mooie, dorpse plek.

Op het perceel Harderwijkerweg 32 bevinden zich een voormalige bedrijfswoning en voormalige bedrijfsopstallen.

Ruimtelijke en functionele opzet

Het maximale aantal woningen op het perceel Harderwijkerweg 32 bedraagt zes. Eén daarvan betreft de al aanwezige voormalige bedrijfswoning. Van de overige vijf woningen worden er twee in de vorm van appartementen gerealiseerd in het bestaande bedrijfsgebouw aan de oostzijde van de bedrijfswoning, twee in de vorm van een twee-onder-een-kap woning in het noordwestelijke deel van het perceel en één in de vorm van een vrijstaande woning op de hoek Harderwijkerweg-Veenkamp. De overige voormalige bedrijfsopstallen worden gesloopt.

Dit project is een goed voorbeeld van het zorgvuldig omgaan met 'erfgoed'; de beeldbepalende en karakteristieke panden aan de Harderwijkerweg worden in de planvorming opgenomen. Het huidige woonhuis blijft een woonfunctie houden en het bedrijfsgebouw krijgt een nieuwe (woon-)functie. De overige delen van het perceel worden herontwikkeld met woningen in dezelfe schaal en korrelgrootte als de omliggende woningen. De doelstelling zoals geformuleerd in het structuurplan Uddel is hiermee gehaald: herontwikkeling van percelen in het dorp waarvan de functie wordt uitgeplaatst. Ook aan een zorgvuldige inpassing van de nieuwbouw is bij dit project voldaan

Parkeren ten behoeve van de zes woningen dient op eigen terrein plaats te vinden met in acht neming van de gemeentelijke parkeernormen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1087-vas1_0026.jpg"

Uitvoerbaarheid

In het kader van de uitvoerbaarheid zijn de volgende punten relevant:

  • Het betreft een voormalige bedrijfsperceel. Er is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Grondvitaal BV, 24 november 2011, nr. 1118222). Uit de toetsing van de onderzoekshypothese "Verdachte locatie met bekende plaats van voorkomen " blijkt dat deze vooronderstelling niet wordt bevestigd door de analyseresultaten. De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor een woonbestemming.
  • Een onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder naar de geluidsbelasting van het wegverkeer op de gevel van de nieuwe woning is noodzakelijk. Dat onderzoek is uitgevoerd (Groenewold Adviesburo , 26 november 2011, nr. 2011150). Conclusie hieruit is dat de geluidbelasting op de nieuwe woningen bedraagt met 50km/uur maximaal Lden=53 dB en Lden=50 dB na instelling van 30km gebied. Omdat de toekomstige situatie 30km gebied betreft is een hogere grenswaarde niet nodig. Er is sprake van een redelijk goed leefklimaat m.b.t. het aspect geluid.
  • Aan de Veenkamp 81 bevindt zich op een afstand korter dan 30 meter tot de beoogde woningbouw een garagebedrijf. Onderzoek is uitgevoerd naar de geluidbelasting van het garagebedrijf op de beoogde woningbouw (Groenewold Adviesburo , 26 november 2011, nr. 2011150). De berekende geluidbelasting vanwege de garage is beperkt hoger dan de planologisch wenselijke situatie, maar past wel binnen de normen van het Barim. Gezien de ligging van andere woningen is het bedrijf al beperkt in verdere uitbreiding van de geluidruimte. Realisatie van de woningen geeft daarmee geen extra beperking voor het bedrijf en de geluidbelasting resulteert voor de woningen in een acceptabel leefklimaat.
  • Het plan betreft de realisatie van minder dan 500 woningen. Dit draagt niet in betekenende mate bij, waardoor voldaan wordt aan de voorwaarden uit de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen).
  • Op het perceel bevindt zich een trafo-gebouw. Binnen 10 meter afstand van dit trafo-gebouw zijn geen nieuwe woongebouwen toegestaan. Uitzondering geldt voor het tot woonruimte te verbouwen pand Harderwijkerweg 32 (aan de zuidzijde van de trafo, op een afstand van circa 4,5 meter). Voor die woonruimte geldt dat de afstand tot de trafo niet kleiner mag worden dan genoemde 4,5 meter. Aan deze afstanden wordt voldaan.
  • Op basis van archeologisch onderzoek (ADC ArcheoProjecten, 7 februari 2012, nr. 2943) blijkt dat er geen dusdanige archeologische waarden aanwezig zijn dat er belemmeringen optreden voor de woningbouw.
  • Met in achtneming van het bovenstaande kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. Het is daarom niet noodzakelijk een m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

Conclusie is dat het plan uitvoerbaar is.

Juridische planopzet

Voor het perceel Harderwijkerweg 32 wordt een woonbestemming opgenomen, met daarbinnen aangeduid, ter plaatse van de beoogde woningbouw, bouwvlakken. Verder wordt ondermeer het type woningen en de maximale (goot)hoogte vastgelegd.