direct naar inhoud van 9.3 Van Waalswijkweg 15
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

9.3 Van Waalswijkweg 15

Het plan voorziet in de bouw van een tweede woning op het perceel Van Waalswijk 15.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1087-vas1_0023.jpg"

Bestaande situatie

De Van Waalswijkweg vormt één van de wegen aan de Brink in Uddel, het hart van het dorp op de kruising van de Harderwijkerweg, de Elspeterweg, de Aardhuisweg en de Garderenseweg. Op deze belangrijke plek staat in het centrum een kerkgebouw, omgeven door onbebouwde ruimte. Daar omheen staat aan drie zijden bebouwing in hoofdzakelijk losse setting in een min of meer zelfde rooilijn. Het geheel ademt een dorpse, rustige sfeer uit. Aan de Van Waalswijkweg zijn naast woningen een aantal kleinschalige winkelvoorzieningen gesitueerd. Tegenover de Van Waalswijkweg ligt een groene ruimte met daarin een monument. Dit is een bijzondere plek in Uddel.

Ruimtelijke en functionele opzet

De nieuwe woning vormt een prominente ruimtelijke schakel tussen de brink en de Harderwijkerweg. Dit komt ook tot uitdrukking door een tweezijdige oriëntatie op beide straten. Het riante kavel laat voldoende ruimte voor deze extra woning plus een tuin rondom zodat het woonhuis zich goed voegt in het dorpse karakter. De inpassing wordt gecomplementeerd door een op de context afgestemde terreininrichting en met name de overgang tussen perceel en openbare ruimte.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1087-vas1_0024.jpg"

Uitvoerbaarheid

In het kader van de uitvoerbaarheid zijn de volgende punten relevant:

  • Op basis van het historisch bodembestand, het bedrijven-/tankenbestand en het bodeminformatiesysteem is de locatie Van Waalswijkweg 15 onverdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging, waardoor er geen aanleiding bestaat tot verkennend onderzoek in het kader van het bestemmingsplan.
  • Een onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder naar de geluidsbelasting van het wegverkeer op de gevel van de nieuwe woning is noodzakelijk. Dat onderzoek is uitgevoerd (Adviesburo Van Der Boom, 30 augustus 2011, nr. 11-123 ). Conclusie hieruit is dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden.
  • Het plan betreft de realisatie van minder dan 500 woningen. Dit draagt niet in betekenende mate bij, waardoor voldaan wordt aan de voorwaarden uit de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen).
  • In de omgeving bevinden zich een aantal milieubelastende functies en bestemmingen (maximale zone van 30 meter). Het perceel maakt deel uit van het 'dorpshart' wat is aangewezen als gebied waar functiemenging is toegestaan, wat enige milieubelasting rechtvaardigt. De dichtsbijgelegen milieubelastende functie ligt op ruim 20 meter van de woningbouw. Mede gelet op de bovengenoemde aanwijzing is zo'n afstand voldoende voor een aanvaardbaar woonklimaat.
  • Met in achtneming van het bovenstaande kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. Het is daarom niet noodzakelijk een m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

Conclusie is dat het plan uitvoerbaar is.

Juridische planopzet

Het perceel kent al een woonbestemming met daarbinnen, ter plaatse van de bestaande woning, een bouwvlak. De nieuwe bestemmingsregeling voorziet eveneens in een woonbestemming. Binnen die bestemming wordt ter plaatse van de beoogde woningbouw een bouwvlak voor een vrijstaande woning toegevoegd.