direct naar inhoud van 9.2 Markveldweg 8
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

9.2 Markveldweg 8

Het plan voorziet in de bouw van een tweede woning op het perceel Markveldweg 8.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1087-vas1_0021.jpg"

Bestaande situatie

Het deel van de Markveldweg dat ten oosten is gelegen van de Elspeterweg is van oorsprong een landweg welke gaandeweg is verdicht met lintbebouwing. Aan de zuidzijde van deze weg zijn er nog open veldjes. Het geheel ademt een landelijkheid uit, mede door de maat en schaal van de woningen in combinatie met de ruimtes rondom de woningen.

Het perceel Markveldweg 8 is relatief breed, zo'n 30 meter. De bestaande woning is gesitueerd aan de westelijke grens van het perceel.

Ruimtelijke en functionele opzet

De breedte van het kavel en dat van het geldende bouwvlak zijn dusdanig dat er ruimte bestaat voor een twee-onder-éénkapper. De maat van de kavel is, in afwijking van verreweg de meeste bestaande woonkavels, ruim genoeg om op een ontspannen wijze deze ontwikkeling in zich op te nemen. Ook voegt de ontwikkeling zich goed in de omgeving.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1087-vas1_0022.jpg"

Uitvoerbaarheid

In het kader van de uitvoerbaarheid zijn de volgende punten relevant:

  • Op basis van het historisch bodembestand, het bedrijven-/tankenbestand en het bodeminformatiesysteem is de locatie Markveldweg 8 onverdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging, waardoor er geen aanleiding bestaat tot verkennend onderzoek in het kader van het bestemmingsplan.
  • Een onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder naar de geluidsbelasting van het wegverkeer op de gevel van de nieuwe woning is noodzakelijk. Dat onderzoek is uitgevoerd (Adviesburo Van Der Boom, 8 december 2011, nr. 11-263). Conclusie hieruit is dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden.
  • De planlocatie ligt in zijn geheel in de planologische milieuzone van de Alpuro (planologische reservering). Reeds bestaande woonbebouwing op kortere afstand is echter bepalend voor de feitelijke milieugebruiksruimte van Alpuro B.V. Op de planlocatie is daardoor redelijkerwijs sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor wat betreft de invloed van Alpuro BV.
  • Het plan betreft de realisatie van minder dan 500 woningen. Dit draagt niet in betekenende mate bij, waardoor voldaan wordt aan de voorwaarden uit de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen).
  • Op Elspeterweg 32 is het Autobedrijf Dijkgraaf gevestigd. Dit bedrijf valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) vanwege de aanwezigheid van een LPG-opslag. Het bedrijf heeft een PR 10-6- contour (plaatsgebonden risico) van 45 meter rondom het LPG-vulpunt. Het invloedsgebied voor de bepaling van het groepsrisico (GR) betreft het gebied binnen een straal van 150 meter rondom het LPG-vulpunt. Het LPG-vulpunt is op circa 122 meter van de planlocatie gelegen. De beoogde woning ligt buiten de risicocontour voor het plaatsgebonden risico. De beoogde woning komt nog wel binnen het invloedsgebied voor het groepsrisico te liggen. Uit de notitie van de Regio Stedendriehoek hieromtrent (12 april 2012, nr. DOS 2012503745, zie bijlage Externe veilighied) blijkt het groepsrisico geen belemmering voor de woningbouw te vormen.
  • Met in achtneming van het bovenstaande kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. Het is daarom niet noodzakelijk een m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

Conclusie is dat het plan uitvoerbaar is.


Juridische planopzet

Het perceel kent al een woonbestemming met daarbinnen aangeduid een bouwvlak. De nieuwe bestemmingsregeling voorziet eveneens in een woonbestemming en een gelijk bouwvlak. Binnen dat bouwvlak, dat een breedte heeft van 14 meter, worden vrijstaande en 2-onder-1 kapwoningen toegestaan.