direct naar inhoud van 8.2 Beleidskader Aardhuis-locatie
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

8.2 Beleidskader Aardhuis-locatie

In hoofdstuk 2 van dit bestemmingsplan is al het voor Uddel relevante ruimtelijke beleidskader genoemd. Aanvullend daarop is voor deze woningbouwlocatie nog het volgende beleid vermeldenswaardig.

8.2.1 Wonen

In de woonvisie, Wonen in Apeldoorn 2010 (2002) schetst de gemeente haar visie op Apeldoorn als woonstad. In 2007 is de woonvisie uit 2002 geactualiseerd. Hierin worden zeven thema's genoemd. De nieuwe visie richt zich met name op de thema's kernvoorraad en wachttijden voor woningen. Voor de thema's doelgroepen, kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, bouwproductie, kloof tussen huur en koop en consumentgericht bouwen is sprake van een hernieuwde focus.

Met de afschaffing van de strikte contingenten voor de dorpen is in 2005 specifiek onderzoek gedaan naar de woonbehoefte in de dorpen. Op basis daarvan is in 2007 een programma opgesteld voor de dorpen waarbij vijf ontwikkelingen van belang waren:

  • de autonome groei;
  • daling van de gemiddelde woonbezetting;
  • langer zelfstandig blijven wonen van ouderen;
  • extramuralisering;
  • kansen voor landelijk wonen.

In de structuurvisie 'Uddel, een dorp met toekomst!' is voor Uddel een woningbouwprogramma tot en met 2020 van circa 430 woningen opgenomen. Dit programma zal gerealiseerd worden door kleinschalige inbreiding en voor de schaal van Uddel 2 relatief grote uitbreidingen.

De gemeente Apeldoorn werk aan een nieuwe woonagenda. De woonagenda wordt een document waar in de belangrijkste thema's voor de komende jaren geschetst zullen worden. Soms zullen deze thema's in de agenda uitgewerkt worden, en soms zullen ze vooral agenderend van aard zijn. Vooruitlopend op de woonagenda is de woningbouwprogrammering vastgesteld.

In januari 2010 heeft het college van Gedeputeerde Staten het Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 (verder: KWP3) vastgesteld. Het KWP3 heeft als doel het woningaanbod op regionaal niveau, zowel kwantitatief als kwalitatief, zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte aan woningen. Het beschrijft per regio de programmatische opgave op basis van de geconstateerde regionale woningbehoefte en is daarmee het richtpunt voor woningbouwbeleid van gemeenten in de regio. Het KWP3 geeft alleen een referentie- en afsprakenkader aan op regionaal niveau.

Op basis van dit programma heeft de provincie de regio's in de provincie Gelderland verzocht om afspraken te maken over de hoeveelheid te bouwen woningen. Apeldoorn heeft eind 2011 een eigen behoefte onderzoek uit laten voeren. Dit behoefte onderzoek heeft bij raadsbesluit van 22 november 2012 geleid tot een sterk naar beneden bijgesteld woningbouwprogramma, beter afgestemd op de demografische vooruitzichten van de gemeente Apeldoorn, waarbij de locatie 'Veenkamp' geschrapt is. Uitgangspunt van de programmering is een evenwichtige ontwikkeling van de woningvoorraad.

Gevolgen voor Uddel zijn geweest dat het woningbouwplan Veenkamp van 170 woningen uit het Uddelse woningbouwprogramma tot 2020 is geschrapt. Voor de Aardhuis-locatie zijn 105 woningen beschikbaar.


Op het schaalniveau van de regio Stedendriehoek bevat de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 uitspraken over hoe om te gaan met het woningbouwprogramma in relatie tot herstructurering en transformatie. Uitgangspunt is om het kwalitatieve aanbod van dergelijke locaties concurrerend te maken ten opzichte van nieuwe locaties. Dit vanwege de vitaliteit van bestaande steden en dorpen, maar ook vanwege de wens tot een zorgvuldig ruimtegebruik. Groot belang wordt gehecht aan herstructurering van bestaand stedelijk gebied. Een substantieel deel van de behoefte wordt ingevuld op binnenstedelijke transformatielocaties.


Het actuele woningbouwprogramma voor Uddel is gebaseerd op de in 2011 vastgestelde structuurvisie ' Uddel, een dorp met toekomst!', waarin ingegaan wordt op de eigen specifieke behoefte van het dorp, en op het actuele totale gemeentelijke woningbouwprogramma welke is afgestemd op het KWP3. In de structuurvisie zijn op basis van een integrale ruimtelijke afweging keuzes gemaakt wat betreft de woningbouwlocaties. Een deel van het programma is en wordt gerealiseerd op inbreidingslocaties. Voorbeelden van herstructurerings- en inbreidingsplannen zijn de Zandsteeg, Essenkamp en Kayim. Het bestemmingsplan bevat nog vier herstructurerings/inbreidingslocaties, waaronder Harderwijkerweg 32. Om te voorkomen dat de ruimtelijke kwaliteit en identiteit wordt aangetast wordt wel zeer terughoudend omgegaan met verdere verdichting van het dorp. Voor het overige wordt het programma grotendeels gerealiseerd op uitbreidingslocatie Aardhuis, waarbij expliciet rekening is gehouden met de landschappelijke kwaliteit en de dorpse identiteit.


De Aardhuis-locatie sluit direct aan op de bestaande bebouwing van Uddel. Er wordt dan ook aangesloten op de infrastructuur van het dorp, waarbij het verkeer vanuit de nieuwe woonbuurt aangesloten wordt op de hoofdontsluitingswegen Aardhuisweg en Elspeterweg. Gebruik kan gemaakt worden van de regionale buslijn die Uddel aandoet en de aanwezige langzaamverkeerroutes.

8.2.2 Verkeersbeleid

Het gemeentelijk verkeersbeleid is vastgelegd in de Verkeersvisie 2010 – 2020 (vastgesteld juli 2009). Hierin heeft de gemeente een aantal doelen vastgesteld. De gemeente wil de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid behouden en liefst nog vergroten. Enerzijds zijn dit doelen die zijn uitgedrukt in cijfers, anderzijds zijn dit doelen in de vorm van ervaringen van bewoners en gebruikers.

De gemeente faciliteert alle vervoerswijzen en probeert de kennis van de reiziger over de verschillende mogelijkheden te vergroten. Het doel voor verkeersveiligheid is een reductie van 35% van het aantal ongevallen in 2020 ten opzichte van 2002. Om dit doel te bereiken wordt ingezet op het veiliger en herkenbaarder maken van de infrastructuur en gedragsbeïnvloeding van de verkeersdeelnemers.

Het autoverkeer wordt gebundeld op hoofdwegen. De hoofdwegen verbinden stadsdelen met elkaar, met de snelwegen en met de rest van de wereld. Woongebieden worden ingericht als verblijfsgebieden, met een maximum snelheid van 30 km per uur. Daar moet de overlast van autoverkeer zo veel mogelijk worden beperkt.

De gemeente streeft goede voetgangersvoorzieningen na. Bij het station en in de binnenstad worden speciale veilige voorzieningen voor voetgangers aangeboden. Op andere plaatsen wordt een basisniveau aan voorzieningen aangeboden. De gemeente blijft inzetten op goede fietsenstallingen en fietsdoorstroomassen: snelle aantrekkelijke fietsroutes, waar je als fietser snel, comfortabel en veilig kunt fietsen.

De parkeernormen zijn vastgesteld in de Parkeernota (geactualiseerd oktober 2004). De gemeente stelt geen maximum aan het aantal parkeerplaatsen bij woningen, de parkeernorm geeft aan wat in ieder geval aangelegd moet worden.

8.2.3 Duurzaamheidsbeleid

De uitgangspunten van duurzame ontwikkeling binnen de Gemeente Apeldoorn zijn vastgelegd in de nota's 'Apeldoorn ontwikkelt Duurzaam, Aanpasbaar en Flexibel' (DAF-nota) en 'Apeldoorn Duurzaam, zo doen we dat hier', in de Woonvisie 2010, in het MOP 2005-2009 en in diverse collegebesluiten, waaronder die over het BANS-klimaatprogramma. De ambities ten aanzien van duurzaamheid in Apeldoorn zijn hoog. Een belangrijk uitgangspunt bij deze duurzame ontwikkeling vormt het besluit van de gemeenteraad om als stad energieneutraal te zijn in 2020.

De uitgangspunten voor duurzaam waterbeheer zijn vastgelegd in de in 2005 vastgestelde nota 'Werken aan water; Apeldoorns waterplan 2005-2015'. Dit waterplan zal ook als basis dienen voor de voor veel ruimtelijke projecten wettelijk verplichte watertoets.