direct naar inhoud van 8.1 Inleiding Aardhuis-locatie
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

8.1 Inleiding Aardhuis-locatie

8.1.1 Aanleiding

Voor Uddel is in februari 2011 een structuurvisie vastgesteld, waarin de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het dorp voor de langere termijn is opgenomen. Ondermeer zijn de uitbreidingslocaties voor woningbouw aangewezen. In vervolg op de structuurvisie wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het dorp. Uitgangspunt is om de ontwikkelingen uit de structuurvisie zoveel mogelijk in te passen in het bestemmingsplan. Wat betreft de uitbreidingslocaties voor woningbouw is daarbij de volgende werkwijze gehanteerd.

Of en zo ja, op welke wijze de woningbouw wordt geregeld in het bestemmingsplan is afhankelijk van de stand van zaken van het betreffende woningbouwplan. Als de invulling van een locatie en de uitvoerbaarheid van die invulling in hoofdlijnen bekend is wordt een regeling opgenomen in de vorm van een wijzigingsbevoegdheid. Indien de invulling van een locatie voldoende concreet in beeld is en de uitvoerbaarheid is aangetoond wordt in het bestemmingsplan de woningbouw bij recht toegestaan. Indien er nog geen sprake is van planvorming en de uitvoerbaarheid niet is aangetoond is het uitgangspunt het geldend recht over te nemen en zal de woningbouw niet worden opgenomen in het bestemmingsplan.

In de structuurvisie Uddel zijn twee woningbouwlocaties opgenomen, één aan de westrand (omgeving Veenkamp) en één aan de oostrand (omgeving Aardhuisweg). De huidige stand van zaken van planvorming is zodanig dat, met in achtneming van bovenvermelde werkwijze voor de locatie 'Veenkamp' geen regeling in het bestemmingsplan opgenomen wordt. Daarvoor is ook geen aanleiding, omdat uitgangspunt is dat de Veenkamp niet in de bestemmingsplanperiode van 10 jaar zal worden gerealiseerd.

Dit hoofdstuk bevat de ruimtelijke onderbouwing van de Aardhuis-locatie. Achterereenvolgens wordt ingegaan op het relevante beleidskader, de bestaande ruimtelijke situatie, het woningbouwplan en de uitvoerbaarheid van het plan. Afgesloten wordt met een toelichting op de juridische regeling.

8.1.2 Ligging en begrenzing

De woningbouwlocatie ligt aan de oostrand van Uddel. De begrenzing bestaat globaal genomen uit de Heegderweg, Elspeterweg en Aardhuisweg (meer in het bijzonder de achterzijde van aan deze wegen gelegen kavels).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1087-vas1_0014.jpg"

Figuur Ligging en begrenzing plangebied

8.1.3 Geldend bestemmingsplan

De Aardhuis-locatie maakt op de zuidelijke rand na deel uit van het bestemmingsplan Uddel en heeft daarin de bestemming Agrarische doeleinden. Bestemmingsplan Uddel is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 1994 (nr. SO.ROV/12) en is op 28 november 1994 onherroepelijk geworden.

De zuidelijke rand vormt onderdeel van het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave. Daarin heeft het de bestemming Agrarisch gebied met landschapswaarden. Dit plan is na heroverweging op 12 april 2005 in zijn geheel onherroepelijk geworden.