direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

5.4 Cultuurhistorie

Het bestemmingsplangebied Uddel ligt in een zone met zowel hoge als lage attentiewaarden op de beleidskaart. Op basis daarvan is een cultuurhistorische analyse (CHA) gemaakt. Hieruit blijkt dat het landschap van het dorp Uddel en zijn directe omgeving aanzienlijke cultuurhistorische waarden bevat. Met name in de kern van het dorp en in het gebied ten oosten en ten zuiden ervan, waar aanmerkelijke restanten van het oude agrarische cultuurlandschap (kampenlandschap) behouden zijn gebleven, zijn de cultuurhistorische waarden hoog. Vooral in deze gebieden dienen de cultuurhistorische waarden en karakteristieken zo veel mogelijk te worden beschermd en indien mogelijk versterkt. Ontwikkelingen blijven mogelijk mits deze voldoen aan een hoge ruimtelijke kwaliteit die passend is.

Dit resulteert voor het bestemmingsplan concreet in de volgende aandachtspunten:

 • behoud van grindbermen en wegen/paden
 • behoud van houtwallen en bosstroken
 • behoud van historisch groen beeld van het dorp
 • behoud van karakteristieke panden

Grindbermen, wegen/paden, houtwallen, bosstroken en historisch groen zijn in dit bestemmingsplan opgenomen binnen de bestemmingen Verkeer-Verblijfsgebied, Groen en Natuur. Bijzondere bomen zijn specifiek aangeduid.

Binnen het gehele plangebied liggen een aantal monumenten:

 • Aardhuisweg 1 / Elspeterweg 2 (Gemeentelijk monument)
 • Aardhuisweg 15 (Gemeentelijk monument)
 • Garderenseweg 2 (Gemeentelijk monument)
 • Garderenseweg 29 (Rijksmonument, vanwege de klok)

Daarnaast is uit het onderzoek 'Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing in Uddel' (Monumenten Advies Bureau, mei 2011, zie bijlage) naar voren gekomen dat zich in Uddel een aantal karakteristieke bevinden.

Karakteristieke panden hebben geen monumentenstatus, maar zijn door hun cultuurhistorische en ruimtelijke waarde van groot belang voor het karakteristieke beeld van hun omgeving. Die waarden komen onder andere tot uitdrukking in de gebiedseigen typologie, markante ligging, bijdragen aan het typische beeld en/of de bijzondere vorm en functie. Deze karakteristieke panden hebben in het bestemmingsplan een aanduiding gekregen met daaraan gekoppeld een sloopvergunningstelsel, waarin is bepaald dat de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden moeten worden meegewogen in het besluit tot het al dan niet verlenen van de omgevingsvergunning. Daarnaast is de aanduiding van bouwvlak en bouwhoogte op de verbeelding op de bestaande situatie afgestemd.

Voorbeelden van zulke karakteristieke panden zijn de oude boerderijen die nog een duidelijk herkenbare herinnering vormen aan het agrarische verleden van het dorp.

Voor deze waardevolle panden zijn, ter bescherming, in het bestemmingsplan de bouwvlakken en bouwhoogtes op de plankaart afgestemd op de bestaande situatie en is een aanduiding 'karakteristiek pand' opgenomen met daaraan gekoppeld een vergunningplicht bij geheel of gedeeltelijke sloop. De volgende panden zijn als zodanig aangeduid:

 • Aardhuisweg 22
 • Aardhuisweg 24
 • Elspeterweg 78
 • Garderenseweg 1
 • Garderenseweg 3
 • Garderenseweg 11-13
 • Garderenseweg 29
 • Garderenseweg 26
 • Noord Riezenweg 25 (vm. boerderij plus bakhuisje)

Harderwijkerweg 30-32-34 is in het onderzoek ook hoog gewaardeerd als karakteristiek ensemble. Voor deze gebouwen is echter met inachtneming van de karakteristieke waarde een bouwplan ontwikkeld, wat aanleiding geeft geen aanduiding op te nemen. Aardhuisweg 19 wordt niet als karakteristiek aangeduid in de regels wegens de slechte bouwkundige staat en sterke aantasting van het historische gevelbeeld.