direct naar inhoud van 5.3 Natuurwaarden
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

5.3 Natuurwaarden

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet.

Soortbescherming

Op grond van de Flora- en faunawet is iedere handeling verboden die schade kan toebrengen aan de op grond van de wet beschermde planten en dieren en/of hun leefgebied. Op grond van artikel 75 van de wet kan ontheffing van het verbod worden verleend en op grond van de ex artikel 75 vastgestelde AmvB gelden enkele ontheffingen van het verbod.

Het bestemmingsplan is conserverend van aard waardoor het niet noodzakelijk is om nader onderzoek te doen aangaande de Flora en Faunawet.

Gebiedsbescherming

Naast de hiervoor beschreven soortbescherming kan ook een gebiedsbescherming gelden op grond van de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en/of Habitatrichtlijn. Omdat de uiterst noordelijke punt van dit bestemmingsplan deel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Veluwe, geldt hiervoor een gebiedsbescherming met bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen.

Plangebied

Het bestemmingsplan is conserverend van aard en heeft daarom geen significante gevolgen voor het Natura 2000-gebied. Hierdoor is het niet nodig om op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 nader onderzoek uit te voeren.

Bovenstaande is niet zondermeer van toepassing op de woningbouwlocatie Aardhuis. In hoofdstuk 8 wordt afzonderlijk ingegaan op de natuuraspecten voor die locatie.