direct naar inhoud van 3.4 Groenstructuur
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

3.4 Groenstructuur

Het gebied rondom Uddel is zeer gevarieerd. Op sommige plaatsen is sprake van hoge landschappelijke, cultuurhistorische en aardwetenschappelijke waarden. Het dorp wordt omringd door open heide velden, gras- en bouwlanden welke worden afgewisseld met besloten gebieden met bos en houtwallen. Het dorp vormt het scharnierpunt tussen de beboste Veluwse stuwwal en het open agrarische landschap van het beekdal van de Hierdense Beek.

Uddel zelf omvat veel indirect groen. Het groene beeld ontstaat voornamelijk door de aanwezigheid van veel particulier groen en de groene ruimtes tussen de woningen.

Met uitzondering van de Garderense weg en een deel van de Elspeterweg ontbreekt beplanting, zoals bomenrijen, in het openbare profiel. De smalle profielen bieden hier ook geen ruimte voor waardoor bomen alleen op hoeken of speciaal ontworpen verbredingen aanwezig zijn. Toch is het dorp op sommige plekken uitgesproken groen als gevolg van de enorme diversiteit aan groene tuininrichtingen waar ook veel grote solitaire bomen in staan. Het beplantingspatroon van het dorp bestaat dan ook uit overblijfselen van oude houtwalstructuren in de vorm van losstaande bomen aangevuld met soms grotere boomgroepen rondom een school of andere grotere complexen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1087-vas1_0008.jpg"

Figuur: landschapsbeeld (structuurvisie Uddel)


Lanen

Van de laanbeplanting zijn fragmenten aanwezig langs de Elspeter- en Garderenseweg. De betekenis van de lanen is dat deze beplanting een binding en samenhang brengt in de ongeordende bebouwing van het dorp, tevens ontstaat meer lijn in de doorgaande wegen.

In het centrum van het dorp ontbreken voor het grootste gedeelte deze lanen door de aanwezigheid van kabels en buizen in het wegprofiel.


Houtwallen met een hoge natuur- en landschapwaarde

Deze komen ondermeer voor bij de Heegderweg en Garderenseweg. De betekenis is een hoge natuurwaarde voor planten en dieren. Ook kennen ze een cultuurhistorische waarde; de wallen zijn meer dan 200 jaar oud en vormen een belangrijk landschappelijk element tegen het dorpsgebied en zijn direct te herkennen in de omgeving.


Agrarisch gebied met landschapswaarden

Aansluitend aan het plangebied, aan de noordwest zijde van het dorp aan de Elspeterweg ten westen van de Noordriezenweg, ten zuiden van de Garderenseweg en aan de oostzijde van het dorp komen gronden voor, die als landschappelijk waardevol aangemerkt kunnen worden.
De landschappelijke waarde betreft het open agrarisch gebied met zicht op de dorpsrand en vice versa. De dorpsstructuur heeft hierdoor aan de randen een open karakter.


Bijzondere bomen

De gemeente Apeldoorn heeft alle bijzondere bomen (zowel gemeentelijke als particulier) geïnventariseerd. De door de gemeente Apeldoorn aangewezen waardevolle bomen "bijzondere bomen" zijn beschermd.


In het plangebied komen 38 bijzondere bomen voor. Daarnaast komen er twee rijen bijzondere bomen voor. Het overgrote deel van de bomen staat op particulier terrein.