direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Een bestemmingsplan is een beleidsdocument dat de ruimtelijke ordening bepaalt. In een bestemmingsplan wordt vastgelegd wat de bestemming van een stuk grond is. Zo wordt bepaald hoe de gronden gebruikt mogen worden en wat er op mag worden gebouwd.


Het bestemmingsplan bestaat formeel uit twee delen: regels en verbeelding (plankaart), en gaat vergezeld van een toelichting:

  • de regels; hierin wordt per bestemming een omschrijving gegeven van de toegestane functies van de gronden en de zich daarop bevindende opstallen. Per bestemming wordt ook aangeven waar wel of niet mag worden gebouwd met eventueel bijbehorende maximale bouwmaten;
  • de verbeelding; op de verbeelding worden de verschillende bestemmingen van de gronden aangegeven;
  • de toelichting; hierin worden de overwegingen gegeven die hebben geleid tot het geven van een bepaalde bestemming aan een stuk grond evenals een uitleg van de gebruikte bestemmingen.


Wat er in de regels en op de verbeelding van een bestemmingsplan staat is voor iedereen juridisch bindend, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en ook voor overheden. De toelichting van het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd:

  • allereerst wordt in hoofdstuk 2 "BELEIDSKADER" het meest relevante beleidskader geschetst, waarbinnen de planvorming plaatsvindt. Vooral het planologisch beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau komt aan bod;
  • in hoofdstuk 3 "BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING" wordt de bestaande situatie in het plangebied beschreven;
  • hoofdstuk 4 "RUIMTELIJKE AMBITIE" bevat een beschrijving van het plan, waarbij de planologische beheeraspecten en de visie ten aanzien van de ontwikkeling van het plangebied aan de orde komen;
  • in hoofdstuk 5 "PLANOLOGISCHE ASPECTEN" wordt met name aandacht geschonken aan de uitvoerbaarheid van het plan;
  • hoofdstuk 6 "JURIDISCHE PLANOPZET" bevat de juridische planbeschrijving;
  • in hoofdstuk 7 "MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID" is onder andere plaats ingeruimd voor een korte toelichting op het overleg en de inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan;
  • in afwijking van het beheerkarakter van het bestemmingsplan biedt dit plan tevens een planologisch-juridische regeling voor een aantal concrete woningbouwplannen. Het betreft woningbouw op de 'Aardhuis'-locatie en op vier kleinschalige woningbouwlocaties verspreid over het dorp. De hoofdstukken 8 "RUIMTELIJKE ONDERBOUWING AARDHUIS-LOCATIE" en "9 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING OVERIGE WONINGBOUW" geven de ruimtelijke onderbouwing van deze woningbouw.