direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doelstelling
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

1.1 Aanleiding en doelstelling

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op het dorp Uddel. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad iedere 10 jaar opnieuw een bestemmingsplan voor een gebied vast. Het merendeel van de bestemmingsplannen die nu voor dit deel van Apeldoorn gelden is ouder dan 10 jaar. Bovendien zijn deze bestemmingsplannen niet alleen in tijd maar ook in juridische regeling verouderd. Actualisering is daarom wenselijk.

De gemeente Apeldoorn heeft voor het dorp Uddel de structuurvisie 'Uddel, een dorp met toekomst!' opgesteld. Naast de actualiseringsplicht vormt de structuurvisie de aanleiding voor dit bestemmingsplan. De structuurvisie geeft richting aan de gewenste ontwikkelingen op de langere termijn. De structuurvisie is in februari 2011 vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt voorzover mogelijk een planologische-juridische vertaling gegeven van de structuurvisie.

Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. Het bestemmingsplan heeft overwegend een beheerskarakter, waarbij de bestaande situatie uitgangspunt is. Nieuwe ontwikkelingen zijn alleen meegenomen als de planvorming ver genoeg gevorderd is en alle ruimtelijke en milieutechnische randvoorwaarden afgekaart zijn. Dat is het geval bij de oostelijke uitbreidingslocatie van Uddel (de 'Aardhuis'-locatie) en bij vier kleinschalige woningbouwlocaties verspreid over het dorp. Hiervoor zijn afzonderlijke hoofdstukken toegevoegd waarin de ruimtelijke onderbouwing van deze locaties is beschreven (hoofdstukken 8 en 9).

Doel van het bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan heeft als doel:

  • het gebied voorzien van een actuele bestemmingsplanregeling, zodat de gewenste ruimte voor de (toekomstige) ontwikkelingen wordt geboden.
  • voorzover mogelijk een planologische-juridische vertaling geven van de structuurvisie Uddel.
  • een planologische-juridische regeling treffen voor 105 nieuwbouwwoningen op de Aardhuis-locatie en kleinschalige woningbouw op vier locaties verspreidt over het dorp.