direct naar inhoud van Artikel 25 kleinschaligheid
Plan: Dorp Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1087-vas1

Artikel 25 kleinschaligheid

25.1 Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding kleinschaligheid zijn de gronden, , naast de aldaar voorkomende bestemming, mede bestemd voor behoud, herstel en versterking van de kleinschaligheid van het landschap in de vorm van de kampen, de openheid van de kampen en de beplantingen rond de kampen.

25.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
25.2.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van een door het bevoegd gezag verleende vergunning:

  • a. wegen en paden aan te leggen en te verharden of andere oppervlakteverhardingen aan te brengen;
  • b. de bodem te verlagen en gronden af te graven, op te hogen en te egaliseren;
  • c. watergangen te dempen, te graven, te vergraven, af te dammen en te herprofileren;
  • d. opgaande beplanting aan te planten;
  • e. houtopstanden te kappen.
25.2.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 25.2.1 opgenomen verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:

  • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
  • b. waarmee is begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
  • c. als bedoeld in sublid 25.2.1 onder e, voor zover de artikelen 4.5.1 tot en met 4.5.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening daarop van toepassing zijn.
25.2.3 Beoordelingscriteria

Werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de kleinschaligheid van het landschap niet onevenredig wordt of kan worden aangetast.