direct naar inhoud van 6.3 Bestemming
Plan: Bestemmingsplan Hoog Buurloseweg naast 54
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1081-onh1

6.3 Bestemming

De bestemming is vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemming worden hierna besproken.


De woning heeft op de plankaart een bouwvlak gekregen. Door middel van bouwaanduidingen is aangegeven dat sprake moet zijn van een vrijstaande woning. Bij de woning is de standaarddiepte voor het bouwvlak gehanteerd zijnde 15 meter voor vrijstaande woningen.

Het perceelsgedeelte vóór de voorgevel en naast de zijgevel heeft de aanduiding 'tuin'; het perceelsgedeelte achter de achtergevel en gedeeltelijk naast de zijgevel de aanduiding 'erf'. Deze aanduidingen zijn van belang voor de situering van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen. In de regels is namelijk bepaald dat deze bouwwerken niet alleen binnen het bouwvlak maar ook ter plaatse van de aanduiding erf mogen worden gebouwd. Daarbij is nog specifiek bepaald dat deze erfbebouwing ten minste 3 meter achter de voorgevel (of het verlengde daarvan) moet worden gesitueerd.

De maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen is gerelateerd aan de oppervlakte van de kavel. De kavel is circa 1.223 m2 groot. Het maximaal te bebouwen oppervlakte aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen bedraagt in zulke situaties volgens de standaardregeling 85 m2. Daarbij geldt de voorwaarde dat niet meer dan 60% van de kavel wordt bebouwd.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de 'Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis' zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.


Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is een bebouwingsschema opgenomen. In het bebouwingsschema staan de maatvoeringsaspecten.