direct naar inhoud van 5.4 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Hoog Buurloseweg naast 54
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1081-onh1

5.4 Archeologie en cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

Het plangebied is gelegen aan de Hoog Buuurloseweg die zich onder invloed van de industriële ontwikkeling als één van de verbindingswegen tussen stad en dorp is uitgegroeid. Langs deze weg verrezen vrijstaande woningen gelegen op veelal lange, diepe kavels. Een ruime opzet en invloed vanuit het landschap in het overgangsgebied tussen het dorp en de gronden daarbuiten is typerend voor de beleving van het lint, zoals deze nu nog wordt ervaren.

Een uitgebreidere beschrijving is opgenomen in paragraaf 3.1. Historie.

5.4.2 Archeologische waarden

Onderzoeksbureau Becker & Van de Graaf bv heeft in oktober 2009 (zie bijlagen) een archeologisch bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek karterende fase uitgevoerd. Graafwerkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling zullen zorgen voor een bodemverstoring tot een diepte van maximaal 2 meter beneden maaiveld. Geschat wordt dat het te ontgraven oppervlak tussen de 300 en 400 m2 bedraagt. De kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden hierdoor verstoord dan wel vernietigd zullen worden.

In het plangebied op de hoek van de Hoog Buurloseweg en de Kleine Veldekster zijn vijf boringen gezet. Deze boringen zijn verdeeld over de gebieden die verstoord zullen worden door graafwerkzaamheden ten behoeve van de geplande bebouwing. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied op een grotendeels intacte veldpodzol is gelegen. Er zijn geen indicatoren voor de aanwezigheid van archeologische resten aangetroffen. Toch kunnen deze niet 100 % worden uitgesloten. Daarom wordt op basis van het Inventariserend Veldonderzoek een vervolgonderzoek nodig geacht. Bij het ontgraven van de bouwput vindt archeologische begeleiding plaats conform het protocol 'proefsleuven'.

Ugchelen is als geheel in het gelijknamige bestemmingsplan aangemerkt als archeologisch waardevol gebied. Nu er specifiek archeologisch onderzoek voor dit plangebied is verricht, behoeft er geen archeologische regeling opgenomen te worden in dit bestemmingsplan.