direct naar inhoud van 5.3 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Molen-allee 7 en 9 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1079-onh1

5.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.


Agrarisch

Op de percelen met de bestemming Agrarisch zijn grondgebonden agrarische activiteiten en natuurbeheer toegestaan. Er is in het plangebied geen bouwvlak opgenomen zodat het oprichten van gebouwen hier niet is toegestaan. ook aan de voorzijde langs de Molen-allee is een strook met de bestemming agrarisch opgenomen om te voorkomen dat bijgebouwen of andere bouwwerken kunnen worden gebouwd.

Wonen

De woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen. Op de plankaart zijn twee bestemmings- en bouwvlakken aangegeven: voor de bestaande en de nieuwe woning. Voor het nieuwe bouwvlak is met een maatvoeringsaanduiding een maximaal toegelaten te bebouwen oppervlak opgenomen. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de bestemmingsplanwijziging mogelijk is op grond van de Regeling Functieverandering. Daarbij is het van belang dat het te bebouwen oppervlak afneemt ten opzichte van de oude situatie. In de regels is bepaald dat de bestaande woning in zijn huidige vorm is toegelaten (gesplitste woning). Omdat het splitsen van woningen bij recht is toegestaan is hiervoor geen afzonderlijke regeling opgenomen. In het nieuwe bouwvlak kunnen aaneengeschakelde woningen worden gebouwd met een bouwhoogte van 8 meter en een goothoogte van 11 meter. De toegelaten oppervlakte bedraagt maximaal 660 vierkante meter, waarbij maximaal 7 woningen aaneengebouwd gebouwd mogen worden.

De gronden voor de voorgevels langs de Molen-allee hebben de bestemming Agrarisch. Deze bestemming is opgenomen om het plaatsen van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen tegen te gaan.

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

Natte natuur

Aan de zuidkant van het perceel bevindt zich een waardevolle beek; deze is beschermd door middel van de gebiedsaanduiding natte natuur. Binnen dit gebied geldt een aanlegvergunningenstelsel waarbij bij het ophogen, verharden en afgraven van deze gronden en werken die de waterhuishouding kunnen aantasten vergunning moet worden aangevraagd. Er zijn specifieke beoordelingscriteria opgenomen voor het afgeven van deze vergunning.