direct naar inhoud van Artikel 4 Sport - Golfbaan
Plan: Scherpenbergh Golfbaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1077-vas1

Artikel 4 Sport - Golfbaan

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport - Golfbaan' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een 18-holes golfbaan en een 9-holes oefenbaan, beide ter beoefening van de golfsport;
 • b. horeca waarbij de oppervlakte maximaal 50% van de bebouwde bruto vloeroppervlakte bedraagt van het hoofdgebouw;
 • c. verenigingsactiviteiten, waaronder begrepen vergader- en congresfaciliteiten;
 • d. detailhandel tot een maximum van 25% bedrijfsvloeroppervlak van het hoofdgebouw ten behoeve van de golfsport;
 • e. evenementen;
 • f. een bedrijfswoning;
 • g. natuurwaarden en waterhuishoudkundige doeleinden, waaronder begrepen waterbergingen, vijvers en oevers;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. recreatief medegebruik in de vorm van paardrijden, wandelen en fietsen;
 • j. wegen, fiets- en voetpaden, ter plaatse van de aanduiding 'weg', met dien verstande dat wegen, fiets- en voetpaden, voorzover bestaand, tevens zijn toegestaan op gronden niet aangeduid als 'weg';
 • k. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

4.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 8 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen   2.000 m2   4 m   8 m   - gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, uitgezonderd gebouwen met een oppervlakte kleiner dan 50 m2, een gebouw/overkapping ten behoeve van de driving range met een oppervlakte van 300 m2 en een gebouw met een oppervlakte van 150 m2  
Bedrijfswoning   700 m3   4 m     - voor het bepalen van de inhoud worden inpandige garages en bergingen meegeteld
- binnen de bestemming 'Sport - Golfbaan' is één woning toegestaan
- de afstand van de woning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m  
Bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning   75 m² per bedrijfswoning   3 m   5 m   - voor het bepalen van de oppervlakte worden alle op het perceel aanwezige gebouwen, niet zijnde de bedrijfswoning, meegeteld
- bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van de woning of het verlengde daarvan worden opgericht  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen          
- erf- en terreinafscheidingen       2 m   - de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan bedraagt ten hoogste 1 m (6.4.1c)  
- antenne-installaties       15 m    
- lichtmasten       15 m    
- overkappingen          
- zwembaden   75 m² per bedrijfswoning     0,5 m    
- overig       6 m