direct naar inhoud van 6.1 Inspraak
Plan: Scherpenbergh Golfbaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1077-ont1

6.1 Inspraak

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van dit bestemmingsplan met ingang van 16 juni 2011 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er is 1 reactie ontvangen.

Inspraakreactie van Esdeo Bouwadvies, namens de eigenaar van het perceel Albaweg 33

Inhoud van de inspraakreactie

  • a. Het bestemmingsvlak van de woning Albaweg 33 is te krap genomen, verzocht wordt om dit te verruimen zodat ook de tuin binnen de woonbestemming valt. Gevraagd wordt verder om het bouwvlak zodanig te verruimen dat nieuwbouw van carport, woning en bijgebouw op eigen terrein mogelijk is. Op dit moment is de woning deels gesitueerd op grond in eigendom van de golfbaan.
  • b. Gevraagd wordt tevens de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen te verruimen naar van 75 m2 naar 126 m2 omdat deze 126 m2 tot stand is gekomen met vergunningen van de gemeente. Vanwege de specifieke ligging van de wonig op het perceel wordt gevraagd om bijgebouwen e.d. voor de voorgevel te mogen bouwen zoals dit in de huidige situatie ook het geval is.
  • c. In de regels wordt aangegeven dat de eventuele aanleg van een paardenbak ten minste 5 m achter het hoofdgebouw moet plaatsvinden. Dit is onmogelijk gezien de ligging van de woning ten opzichte van het perceel. Hierdoor kan er geen gebruik gemaakt worden van deze mogelijkheid. Verzocht wordt om in deze specifieke situatie te mogen afwijken en ook voor de het hoofdgebouw een paardenbak te mogen aanleggen.
  • d. Er is voortdurend parkeeroverlast van de golfbaan. Gevraagd wordt deze overlast te elimineren.

Beantwoording

  • a. Vanwege de eigendomssituatie ter plaatse en de wens van de eigenaar van het grootste gedeelte van het perceel aan de Albaweg 33, om in de toekomst de woning en bijgebouwen te herbouwen geheel op eigen terrein, zal het bestemmingsvlak voor de bestemming 'Wonen' aangepast worden. Er zal geen bouwvlak opgenomen worden conform de wijze vanb estemmen i de rest vann het buitengebied van Apeldoorn. Hierdoor kan de woning in de toekomst herbouwd worden op het eigen perceel waarbij in de regels opgenomen wordt dat er in totaal maar één woning binnen het het bestemmingsvlakk mag worden opgericht, om ervoor te zorgen dat bij herbouw de aanwezige woning ook daadwerkelijk gesloopt wordt.
  • b. De bijgebouwenregeling geldt voor elke woning in het buitengebied van Apeldoorn. Het is een standaardregeling. Indien er meer bebouwing (met vergunning) aanwezig is dan de bouwregels bij de bestemming mogelijk maken dan zal hiermee rekening gehouden worden bij het opstellen van de bouwregels. Conform het bouwdossier voor de Albaweg 33 zal er in totaal 110 m2 aan bijgebouwen mogelijk gemaakt worden in het onderhavige bestemmingsplan middels een aanduiding "bijgebouwen".
  • c. Vanwege de huidige bebouwingsituatie waarbij de woning op het achterste gedeelte van het perceel is gesitueerd, zullen de bebouwingsregels aangepast worden in het bestemmingsplan en zal er een aanduiding op de verbeelding opgenomen worden, waardoor bijgebouwen en de paardenbak voor de voorgevel van de woning mogelijk worden gemaakt.
  • d. Ten aanzien van de parkeeroverlast kan aangegeven worden de golfbaan maatregelen gaat treffen met betrekking tot het herinrichten van de bestaande parkeervoorzieningen en de aanleg van extra parkeerplaatsen. Hiermee wordt de parkeeroverlast tegengegaan.