direct naar inhoud van 2.4 Huidige situatie (feitelijk)
Plan: Scherpenbergh Golfbaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1077-ont1

2.4 Huidige situatie (feitelijk)

De huidige feitelijke situatie is niet in overeenstemming met de juridisch planologische situatie. De huidige situatie betreft een 18 holes lange baan en een 7 holes oefenbaan. Deze paragraaf beschrijft de huidige inrichting van het gebied.

Ligging

De Golfbaan De Scherpenbergh ligt ten zuidoosten van Apeldoorn. De omgeving van de golfbaan heeft een belangrijke recreatieve waarde.De locatie bevindt zich in het overgangsgebied van het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) naar de IJsselvallei.

Het terrein van de golfbaan wordt aan de noordzijde begrensd door de Albaweg en camping
De Vinkenkamp. Oostelijk van de golfbaan ligt de Albaplas, een voormalige zandwinplas. Tussen de Albaplas en het voormalige MMC ligt camping de Bosgraaf ingeklemd. Het MMC wordt aan de zuidkant van een groter landbouwgebied gescheiden door een strookje bos. Ten zuidwesten en westen van het golfbaanterrein liggen bosgebieden (onder meer militair oefenterrein Scherpenberg) en akkers (westkant).

Opbouw terrein

Het terrein is opgebouwd uit gronden in gebruik ten behoeve van de golfbaan (greens, bunkers, fairways) bouwlanden, graslanden en bos. In het midden van het terrein van de golfbaan ligt een bosgebied met daarin een oude vuilstortplaats en een poeltje. De bossen worden voor productiedoeleinden gebruikt.

Aanwezige bebouwing

In het noorden van het plangebied ligt het clubhuis van de golfbaan, inclusief een parkeerruimte voor circa 150 auto's. Het ruimtebeslag hiervan bedraagt circa 1 à 1,5 ha. Vanwege de centrale ligging is het clubhuis vanaf grote delen van het golfterrein zichtbaar. Bij de bouw is rekening gehouden met inpassing van het clubhuis in de omgeving, resulterend in afgestemd gebruik van materialen / kleurstelling en toepassing van een vegetatiedak. Ten behoeve van het terreinbeheer is nabij het clubhuis een loods voor het baanonderhoud geplaatst. Daarnaast is een overkapte afslagplaats bij de driving range gesitueerd. Binnen het plangebied zijn daarnaast nog enkele bestaande woningen gelegen. Deze liggen buiten het golfterrein.

Golfterrein

De golfbaan bestaat uit 18 holes en 7 oefenbanen. De uitbreiding van de golfbaan van 9 holes naar 18 holes heeft niet geleid tot aanpassing van aanwezige bebouwing of uitbreiding van het parkeerterrein. De gebouwen en parkeerterreinen van de 9 holes lange baan waren reeds gedimensioneerd op een volwaardige 18 holes lange golfbaan (inclusief oefenbaan). Afbeelding 2.2 geeft de huidige situatie van de golfbaan weer.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1077-ont1_0006.jpg"

Afbeelding 2.2 Huidige situatie: 18 holes lange baan en 7 holes oefenbaan

Westelijke akker

De westelijke akker is circa 3 ha groot en heeft een agrarische bestemming conform het vigerende bestemmingsplan "Immenberg" (1972). De westelijke akker is in bezit van de golfbaan. Sinds 2006 bestaat de akker uit grasland. Het terrein is licht glooiend. Aan de west-, noord- en zuidzijde wordt het gebied begrensd door bos. Een zandweg en geasfalteerde fietsstrook vormen, samen met het terrein van de huidige golfbaan, de oostgrens. Het gebied waarbinnen de akker ligt heeft een besloten karakter ('enclave').


Munitiemagazijnencomplex 

Het voormalige MMC Scherpenberg dat in 1959 is aangelegd heeft een oppervlakte van 14,82 ha (waarvan 2,3 ha verhard oppervlak). Het MMC heeft gediend als munitieopslagterrein en is aangelegd met bijbehorende infrastructuur voor gas, water en elektra. Het terrein is verdeeld in vijf oostwest georiënteerde rijen van vijf bunkers, 25 bunkers in totaal. De bebouwing ligt verspreid in bebost terrein. In de noordwesthoek van het terrein liggen verder nog een poortwachterhuisje en een dubbele woning. Het bos bestaat uit loof- en naaldbomen. Om iedere bunker is een hoefijzervormige aarden wal aangelegd van maximaal enkele meters hoog. Het MMC is omheind door hoge hekken. Het terrein is door Defensie afgestoten. DLG zal in opdracht van het Rijk het terrein doorleveren aan een nieuwe beheerder / eigenaar.


Het MMC Scherpenbergh wordt oostelijk begrensd door camping De Bosgraaf en verder door bosgebied. Zuidelijk grenst het terrein aan een strook bos met daarin de Veldhuizerspreng, met daarachter een open landbouwgebied. Westelijk van het MMC ligt het militaire oefenterrein (OT) Scherpenbergh. Dit terrein wordt af en toe ook gebruikt door de "Hondenclub B en O". In het noorden grenst het MMC aan de huidige golfbaan.