direct naar inhoud van 2.2 Voorgeschiedenis
Plan: Scherpenbergh Golfbaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1077-ont1

2.2 Voorgeschiedenis

Eind jaren '80 heeft de Stichting Eerste Openbare Apeldoornse Golf Club zichzelf ten doel gesteld een volwaardige golfbaan te realiseren ten zuidoosten van de stad Apeldoorn in het gebied "De Scherpenbergh". Ten behoeve van de ontwikkeling van de golfbaan is destijds het vigerende bestemmingsplan "Immenberg" gedeeltelijk herzien. Gekoppeld aan dit ruimtelijk plan is in 1990 het Milieueffectrapport (MER) golfbaan De Scherpenbergh opgesteld. Dit MER ging uit van de ontwikkeling van een volwaardige 18 holes golfbaan. Op 25 maart 1993 stelde de raad van Apeldoorn het bestemmingsplan "Golfbaan De Scherpenbergh" vast.

Vanwege de ligging van het westelijk deel van de golfbaan (de westelijke akker e.o.) binnen de grens van het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) is voor dit deel van het bestemmingsplan op 15 oktober 1993 door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland goedkeuring onthouden. Bij uitspraak van 24 februari 1997 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het standpunt van GS overgenomen. Daarmee is een 18 holes golfbaan met oefenbanen juridisch planologisch niet meer mogelijk.

Behalve de beperkingen als gevolg van de CVN status was er op dat moment nóg een belangrijke belemmering voor de realisatie van een 18 holes golfbaan: binnen de detonatiezone van het munitiemagazijnencomplex Scherpenberg (MMC) van Defensie is geen ontwikkeling mogelijk op de akkers in het zuidoosten van het terrein van De Scherpenbergh.

Eind jaren '90 zijn de omstandigheden enigszins gewijzigd. Het huidige provinciale beleid met betrekking tot het CVN (Streekplan Gelderland) laat onder bepaalde voorwaarden de uitbreiding van bestaande, onvolwaardige golfbanen toe. Bovendien zijn de beperkingen als gevolg van de detonatiezone van het MMC van Defensie komen te vervallen, omdat dit complex opgeheven is.

De "ruimte" die hierdoor is ontstaan, is voldoende om het oorspronkelijke plan van de 18 holes golfbaan alsnog te realiseren. Om de uitbreiding van de golfbaan tot een volwaardige 18 holes baan mogelijk te maken heeft de gemeenteraad van Apeldoorn het bestemmingsplan "Golfbaan De Scherpenbergh" op 28 februari 2002 vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorzag ook in de uitbreiding van de golfbaan op de westelijke akkers. Voorafgaand aan dit besluit is een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd (2000). Geconcludeerd werd dat voor het ruimtelijk plan geen milieueffectrapport hoefde te worden opgesteld, omdat ten opzichte van de bestaande negatieve effecten nauwelijks sprake was van 'extra' negatieve effecten en er voldoende informatie aanwezig was over de milieugevolgen van de golfbaan.


Op 8 oktober 2002 keurde Gedeputeerde Staten van Gelderland het bestemmingsplan "Golfbaan De Scherpenbergh" goed, behoudens het bosgedeelte rond de westelijke akker en benoorden de oefenbaan van de 9 holes-golfbaan (zie afbeelding 1.3). Voor dit bosgedeelte is het oude bestemmingsplan van kracht gebleven (Bestemmingsplan Immenberg uit 1972).


De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 3 april 2003 het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (gedeeltelijk) toegewezen voor zover dit de uitbreiding op de westelijke akkers betrof. Dit deel van het plangebied wordt aan drie zijden omsloten door de speciale beschermingszone (SBZ) van een Vogelrichtlijngebied (thans Natura2000-gebied Veluwe). Negatieve effecten op het beschermde gebied als gevolg van het gebruik van de gronden als golfbaan konden op voorhand niet uitgesloten worden.


Op 19 november 2003 is het besluit van Gedeputeerde Staten betreffende goedkeuring van het bestemmingsplan "Golfbaan De Scherpenbergh" door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. De afdeling is van oordeel dat het onderzoek in het kader van de m.e.r.-beoordelingsplicht niet volledig is geweest, omdat er onvoldoende is gekeken naar de uitstralingseffecten op de omliggende beschermde gebieden. Daarnaast is de afdeling van oordeel dat het bestreden besluit niet berust op een deugdelijke motivering (het ruimtelijke plan is weliswaar getoetst aan het Streekplan Gelderland 1996, maar ten onrechte is buiten beschouwing gelaten hetgeen in het streekplan is vermeld over de toegekende functie Landelijk gebied A).


Ondertussen was de uitbreiding naar een 18 holes golfbaan al wel gerealiseerd op grond van het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde bestemmingsplan "Golfbaan De Scherpenbergh".


Door de latere vernietiging door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is er een situatie ontstaan waarin de feitelijke situatie niet meer in overeenstemming is met de juridisch planologische situatie. Daarop is besloten de procedure van milieueffectrapportage ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan te doorlopen. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de vigerende plannen.