direct naar inhoud van 5.2 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1076-onh1

5.2 Bestemmingen

Agrarisch

De gronden met de bestemming "agrarisch" zijn als zodanig in gebruik. Ter plaatse zijn, behoudens erf- en terreinafscheidingen, geen bouwwerken toegestaan. De gronden mogen wordgen gebruikt ten behoeve van het agrarisch bedrijf, het weiden van vee en het verbouwen van gewassen. Daarnaast zijn enkele vormen van nevengebruik toegestaan.

Maatschappelijk

De bestemming "Maatschappelijk" is gegeven aan de ashram. Hierbij is gekozen voor het gelijk trekken van een bestemmingsvlak en bouwvlak. Ter plaatse is ten hoogste 25% aan bebouwing toegestaan.

De bestemming maatschappelijke doeleinden ziet van nature toe op een breed scala van voorzieningen en niet elk van deze voorzieningen is zonder meer passend in een regulier woonmilieu. Zo hebben een overdekt en openlucht zwembad hindercirkels van respectievelijk 50 en 200 meter. Dergelijke functies vragen om een goede inpassing en met een niet-gezoneerde bestemming zou deze zorgvuldigheid achterwege blijven.

Als bijlage bij de voorschriften is daarom een lijst opgenomen met maatschappelijke voorzieningen, waarbij per voorziening een categorie is aangegeven. Basis voor deze lijst vormt de publicatie Bedrijven en Milieuzonering van de VNG. Om te zorgen voor een passend gebruik is de bestemming maatschappelijke doeleinden beperkt tot die maatschappelijke voorzieningen die op grond van eerder genoemde lijst niet zwaarder zijn dan categorie 2. De betreffende categorie laat voorzieningen toe met een maximale hindercirkel van 30 meter.

Volledigheidshalve is een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen voor die voorzieningen die niet in categorie 1 en 2 van de lijst voorkomen, maar die zich naar aard en omvang wel als zodanig gedragen. Daarmee bevat het plan wel de gewenste flexibiliteit.

Natuur

De bestemming "natuur" is toegekend aan de groenstructuur die is opgenomen ter afscherming van de ashram.

Wonen

In voorliggend bestemmingsplan is de bestemming "Wonen" opgenomen, die beide betrekking hebben op het wonen. Het betreft hier de standaard voorschriften voor het buitengebied van de gemeente Apeldoorn. De woning mag in totaal 700 m3 inhoud hebben en voorts is 75 m2aan bijgebouwen toegestaan. De aanduiding "bijzonder vorm van wonen - dependance" maakt het mogelijk om ten hoogste 65 m2 van deze bijgebouwen te benutten als zelfstandig te bewonen woongebouw. Een dependance heeft geen zelfstandig recht op bijgebouwen.