direct naar inhoud van 6.2 De regels
Plan: Bestemmingsplan Hoofdweg 84 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1075-onh1

6.2 De regels

6.2.1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de inleidende regels. Het betreft de begripsregels, waarin de in het plan voorkomende begrippen worden gedefinieerd, en de wijze van meten en berekenen.

6.2.2 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Agrarisch

Het weideperceel wat rondom de boerderij ligt, krijgt de bestemming Agrarisch. Daarmee wordt de geldende bestemming overgenomen en wordt in het huidige gebruik voorzien. Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen toegestaan.


Maatschappelijk

Met de bestemming Maatschappelijk wordt de geldende agrarische bestemming voor de boerderij in het plangebied omgezet in een bestemming die voorziet in de beoogde zorgfunctie. Het aanwezige erf plus het nieuwe parkeerterrein heeft de omvang van het bestemmingsplan bepaald. Binnen dat bestemmingsplan is een bouwvlak getekend. Met dat bouwvlak wordt de positie van de gebouwen gefixeerd conform de bestaande situatie. In de regels is het maximale oppervlakte voor de gebouwen vastgelegd. Dat is gebeurd op basis van het bestaande oppervlak, conform het beleid voor de functieverandering van voormalige agrarische bedrijfslocaties. Voor het overige zijn de bouwmogelijkheden opgenomen in een bebouwingsschema.

Natuur

Met de bestemming Natuur wordt de aanwezige natuur in het plangebied bestemd. Die bestemming is kleiner dan de natuurbestemming die nu deels op het plangebied rust. Het gedeelte waar de paardenbak ligt is komen te vervallen voor de bestemming Maatschappelijk. Van oude luchtfoto's is duidelijk af te leiden dat daar in ieder geval sinds 1983 geen natuur meer aanwezig is geweest. Het is daarom niet te verwachten/verlangen dat die natuur nog terugkomt.


Waarde - Archeologie hoog en Waarde - Archeologie middelhoog

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als gebied met hoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie hoog gekregen, gebieden die zijn aangemerkt als gebied met middelhoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie middelhoog gekregen. Voor beide bestemmingen geldt dat bij het indienen van een bouwaanvraag voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m2 (Hoog) respectievelijk 100 m2 (Middelhoog) tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord kunnen burgemeester en wethouders bepaalde voorwaarden aan de bouwvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt in beide bestemmingen een aanlegvergunningvereiste.

Waarde - Cultuurhistorie

Deze bestemming is een dubbelbestemming over de onderliggende basisbestemming (Agrarisch) dat gericht is op bescherming van de aanwezige cultuurhistorische waarden van landgoed Ter Horst.

6.2.3 Algemene regels en slotregels

In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen. In artikel 10 zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. In lid 10.1 is onder andere de bepaling over ondergronds bouwen opgenomen. Hierin is bepaald dat ondergronds bouwen in het hele pangebied is toegestaan.

Lid 10.1 bevat de afdekbepaling. Hier is bepaald dat gebouwen moeten worden afgedekt met een kap.

In artikel 11 staan de algemene gebruiksregels. Hierin is beschreven welke vormen van gebruik in ieder geval gelden als gebruik in strijd met de bestemming.

In de daarop volgende artikelen zijn regels voor de gebiedsaanduidingsregels opgenomen. Dit zijn regels voor gebiedsaanduidingen die in meerdere bestemmingen voorkomen.

Artikel 16 tenslotte geeft aan welke regeling geldt wanneer wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen en plannen. De overige artikelen bevatten bekende regels die geen nadere bespreking behoeven.

Hoofdstuk 4 bevat tot slot het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.