direct naar inhoud van 2.1 Streekplan Gelderland 2005
Plan: Bestemmingsplan Hoofdweg 84 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1075-onh1

2.1 Streekplan Gelderland 2005

Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Naast het generieke beleid, het beleid dat geldt voor de gehele provincie, wordt in het streekplan dan ook uitvoerig ingegaan op het regiospecifieke beleid.

Met het ruimtelijk beleid beoogt de provincie bij te dragen aan de versterking van de ecologische, economische en sociaal-culturele positie van Gelderland als één van de Europese regio's. Hierbij hanteert de provincie – in wisselwerking met de beleidsinstrumenten van de andere omgevingsplannen – de volgende doelen als uitwerking van de hoofddoelstelling:

 • sterke stedelijke netwerken en regionale centra bevorderen,
 • versterken van de economische kracht en de concurrentiepositie van Gelderland,
 • bevorderen van een duurzame toeristische-recreatieve sector in Gelderland met een bovengemiddelde groei,
 • de vitaliteit van het landelijk gebied en de leefbaarheid van daarin aanwezige kernen versterken,
 • de waardevolle landschappen verbeteren en de Ecologische Hoofdstructuur realiseren,
 • de watersystemen veilig en duurzaam afstemmen op de veranderende wateraan- en afvoer en de benodigde waterkwaliteit,
 • een gezonde en veilige milieu(basis)kwaliteit bewerkstelligen,
 • met ruimtelijk beleid bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van en in de provincie,
 • bijdragen aan een evenwichtige regionaal gedifferentieerde ruimtelijke ontwikkeling, door de cultuurhistorische identiteiten en ruimtelijke kenmerken als inspiratiebron te hanteren in de ruimtelijke planning.

Het plangebied maakt deel uit van het Groen-Blauwe Raamwerk, zoals dat is neergelegd in het Streekplan. Daarbinnen is het perceel gezoneerd als EHS Verweving. Ook is het perceel onderdeel van een gebied dat is aangewezen als stiltebeleidsgebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1075-onh1_0003.jpg"

Figuur 3: uitsnede plankaart Streekplan

In juli 2009 heeft de provincie Gelderland de EHS herbegrensd. Het plangebied is EHS Verweving gebleven, maar een zone direct ten noorden van het plangebied, vlakbij waar de boerderij staat, heeft de status EHS Natuur gekregen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1075-onh1_0004.jpg"

Figuur 4: herbegrenzde EHS

EHS verweving

In EHS Verweving is natuur de belangrijkste functie. Grondgebonden land- en tuinbouw vervult een blijvende rol in het duurzaam beheer van cultuurgrond en de daarmee verweven natuurwaarden. Het is hier niet toegestaan bestemmingsplanwijzigingen door te voeren als daarmee de wezenlijke kenmerken van de EHS aangetast worden. Er geldt een 'nee, tenzij'-beleid. Aangetoond moet kunnen worden dat de nieuwe functie in te passen is in de ruimtelijke context van het gebied. De kernkwaliteiten van de EHS heeft de provincie Gelderland beschreven in een aparte streekplanuitwerking. Uit die uitwerking blijkt dat de belangrijkste kwaliteiten in dit geval zijn:

 • De kwaliteit van het leefgebied van alle soorten, die strikt beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet.
 • De landschappelijke verwevenheid van natuur, bos en landschapselementen met cultuurgronden.
 • De stilte in stiltebeleidsgebieden en stiltegebieden
 • Het areaal en de kwaliteit van bestaande natuur-, bos- en landschapselementen en gebieden die aangewezen zijn voor nieuwe natuur en agrarische natuur.

Regeling functieverandering

Op het perceel Hoofdweg 84 is men voornemens de agrarische functie om te zetten naar de functie als zorgboerderij. Dat is in wezen de introductie van een werkfunctie buiten bestaand stedelijk gebied. Daar zijn nieuwe werkfuncties alleen mogelijk in het kader van de functieverandering van een voormalige agrarische bedrijfslocatie. Van zo'n locatie is in dit geval sprake. Het gaat dus om een functieverandering naar 'werken'.

De 'basisspelregels' voor functieverandering zijn te vinden in het Streekplan. Naast wonen ondersteunen ook niet-agrarische werkfuncties in het buitengebied de vitaliteit van het landelijk gebied. Daarom wil de provincie functieverandering van vrijgekomen gebouwen in het buitengebied naar kleinschalige vormen van niet-agrarische bedrijvigheid mogelijk maken. Bij het vestigen van niet-agrarische bedrijvigheid gaat de voorkeur uit naar hergebruik van vrijgekomen gebouwen in het buitengebied.

Voor de regio Stedendriehoek zijn specifieke spelregels voor functieverandering vastgelegd in een streekplanuitwerking. Dat is de notitie 'Waar stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies'. Specifiek voor het perceel komen daar in hoofdzaak de volgende voorwaarden uit voort:

 • Hergebruik van vrijkomende bebouwing voor werkfuncties is toegestaan tot 500 m² vloeroppervlakte per locatie. In de vorm van maatwerk kan die oppervlaktemaat worden verruimd tot 750 m², mits dat voorzien is van een goede onderbouwing.
 • Bebouwing die niet wordt hergebruikt, dient te worden gesloopt.
 • Alleen bedrijvigheid in de (milieu) categorieën 1 t/m 3 kan worden toegestaan, uiteraard voorzover de omgeving in het betreffende geval zich daar niet tegen verzet.
 • Functieverandering naar gebiedsgebonden werkfuncties staat voorop.

Daarnaast gelden diverse, algemene voorwaarden.