direct naar inhoud van 5 OVERLEG
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1074-onh1

5 OVERLEG

Gezien de beperkte omvang van dit bestemmingsplan en het feit dat het hier gaat om een binnenstedelijk plan waarin twee kleine omissies in de juridische regeling van bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum worden hersteld, is het voeren van overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten. Zoals in paragraaf 3.2.6 al is aangegeven is bij de totstandkoming van bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum al overleg gevoerd met het Waterschap. Het waterschap heeft destijds laten weten geen op- of aanmerkingen te hebben. Het onderhavige plan brengt geen veranderingen in de waterhuishoudkundige situatie van dat plan met zich mee.