direct naar inhoud van 3.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1074-onh1

3.2 Waterhuishouding

3.2.1 Algemeen

Het plangebied ligt in bestaand stedelijk gebied. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone of binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven. Het project heeft geen nadelige gevolgen voor waterafhankelijke natuur.

3.2.2 Grondwater

Uit gegevens van peilbuizen in de omgeving blijkt dat de grondwaterstand bij de Havenweg tot circa 1,75 meter onder maaiveld kan stijgen. Bij de Stationsstraat staat het grondwater wat dieper; hier kan het tot 2,25 meter stijgen. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. Het gebied ligt in de grondwaterfluctuatiezone die de provincie Gelderland heeft gedefinieerd.

3.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Het Apeldoorns Kanaal is op dit moment het dichtstbijzijnde oppervlaktewater. Het kanaal heeft een waterpeil van 13,21 m boven NAP. In de omgeving van het plangebied wordt de Kayersbeek weer boven de grond gebracht, als onderdeel van het herstel van het beken- en sprengensysteem, een van de projecten van de groene mal.

Door het onderhavige plan ontstaat geen extra oppervlaktewater. Er zal niet geloosd worden op het oppervlaktewater. Het plan heeft daarom geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.

In het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor. Het plan heeft derhalve geen nadelige gevolgen voor de waterafhankelijke natuur.

3.2.4 Afvoer van hemelwater

Het bestaande hoofdriool, dat stamt uit 1980, loopt dwars door Haven Centrum, in de omgeving van het plangbied. De capaciteit van dit riool is voldoende om bij de maatgevende regenbui die eens per 2 jaar optreedt geen water op straat te veroorzaken.

De nieuwe gebouwen worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. Alleen de vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt direct aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel. Het bestaande gemeentelijke stelsel in en om het plangebied heeft voldoende capaciteit voor deze extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw.

3.2.5 Afvoer van afvalwater

Nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel. Het bestaande rioolstelsel in en om het plangebied heeft voldoende capaciteit voor deze extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw.

3.2.6 Watertoets

Het plan omvat minder dan 10 woningen en minder dan 1.500 m² extra verhard oppervlak. Het plangebied ligt niet in een Keurzone of in een zoekgebied voor waterberging. Het plan betreft geen HEN-water (inclusief beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et cetera. Bovendien zal er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaan worden op het oppervlaktewater. Daarom is dit plan in het kader van de watertoets een postzegelplan als omschreven door Waterschap Veluwe. Voor het plan geldt dan ook het standaard wateradvies. Er zijn geen afwijkingen van dit standaard wateradvies. Er zijn geen negatieve gevolgen voor het watersysteem .

Om deze redenen is het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten, dit in overeenstemming met de richtlijn 'Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen' van het Waterschap Veluwe.

Overigens is het bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum destijds voor overleg aan het Wateschap gezonden. Het waterschap heeft toen laten weten geen op- of aanmerkingen te hebben.