direct naar inhoud van 2.3 Tussenlid, windklimaat en erfafscheiding
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1074-onh1

2.3 Tussenlid, windklimaat en erfafscheiding

2.3.1 Windklimaat

In het aanvankelijke stedenbouwkundig plan dat juridisch was vertaald in het ontwerp-bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum bevond zich een open ruimte tussen appartementengebouw Woondrôme en de nieuwe woontoren. Een aantal bewoners van Woondrôme heeft in hun zienswijzen op dat ontwerp-plan gesteld dat het windklimaat ter plaatse van de kop van het Woondrôme bij het kanaal zou verslechteren. In opdracht van de gemeente heeft Climatic Design Consult toen onderzoek uitgevoerd naar het windklimaat op die plek. Uit dit onderzoek, gedateerd 15 juni 2007 en opgenomen in bijlage 2 van de Bijlagen bij de toelichting, bleek dat het windklimaat ter plaatse van de doorgang tussen Woondrôme en het nieuwe appartementengebouw en ter plaatse van de balkons en loggia's op de kop van Woondrôme zou verslechteren. Uit het onderzoek bleek verder dat het verslechteren van het windklimaat kan worden tegengegaan door de opening tussen Woondrôme en het nieuwe appartementengebouw te verbreden of door die doorgang dicht te zetten.

Stedenbouwkundig gezien is het verbreden van die opening ongewenst. Het dichtzetten van de opening geeft juist een verbetering van het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan. Daarom heeft de gemeente gekozen voor dichtzetten van de opening. Dat kan -vanuit het oogpunt van verbetering van het windklimaat- op verschillende manieren gebeuren, namelijk door het plaatsen van een halfopen scherm of hekwerk, maar ook door het volledig vullen van de opening met een muur of zelfs een gebouw.

Het gemeentebestuur heeft gekozen voor de in zijn ogen meest wenselijk oplossing, namelijk het vullen van de doorgang door het vastbouwen van het nieuwe appartementengebouw met een tussenlid van zes lagen aan Woondrôme. De situering van dit tussenlid is aangegeven in figuur 5.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1074-onh1_0007.jpg"

figuur 5 situering tussenlid

Climatic Design Consult heeft opnieuw onderzoek uitgevoerd naar het windklimaat op basis van het nieuwe stedenbouwkundig plan waarin onder andere dit tussenlid was ingepast. Dit onderzoek, gedateerd 7 januari 2008, is opgenomen in bijlage 3 van de Bijlagen bij de toelichting. Uit dit definitieve onderzoek bleek dat het windklimaat door het toevoegen van een tussenlid zelfs nog beter zou worden dan in de huidige situatie.

Door het vastbouwen van dit tussenlid aan Woondrôme zouden de kopappartementen een deel van hun buitenruimte en een deel van hun bezonning en hun uitzicht op het kanaal verliezen. Ter compensatie van het verlies aan buitenruimte, uitzicht en bezonning krijgen de eigenaren van de kopappartementen de keus tussen twee alternatieven. Het eerste alternatief is dat hun huidige appartement wordt uitgebreid met extra woonruimte en nieuwe buitenruimte in het tussenlid (met opnieuw uitzicht op het kanaal). Het tweede alternatief is dat zij hun huidige appartement verkopen tegen de marktwaarde en een eerste recht van koop krijgen voor een vergelijkbaar appartement in de nieuwbouw.

2.3.2 Vertaling in bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum

De keuze voor het vastbouwen van het nieuwe appartementengebouw met een tussenlid aan Woondrôme is opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum door het toevoegen van een bouwvlak op die locatie, waarbij is bepaald dat de hoogte van een gebouw daar ten hoogste 18 meter mag bedragen.

In de goedkeurings- en beroepsfase is aan de orde geweest of er een alternatief om windhinder te voorkomen bestaat voor het geval de Vereniging van Eigenaren van Woondrôme geen toestemming geeft voor het aan Woondrôme aanbouwen van het tussenlid. Dat alternatief bestaat uit het plaatsen van een halfopen scherm of hekwerk tussen Woondrôme en het nieuwe appartementengebouw, zoals was aangegeven in het onderzoeksrapport windhinder d.d. 15 juni 2007. Het is niet nodig zo'n scherm of hekwerk direct aan Woondrôme vast te bouwen.

Tijdens de beroepszitting bleek dat bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum niet de juridische mogelijkheid biedt om dit alternatief ook daadwerkelijk te realiseren. Daarom heeft de Afdeling aan dit onderdeel van het plan goedkeuring onthouden. De Afdeling formuleerde dit als volgt: "De aanleiding voor de onthouding van goedkeuring aan dit plandeel is slechts gelegen in de omstandigheid dat het plandeel, naast de mogelijkheid om "Woondrôme" en de voorziene woningbouw aan elkaar te koppelen, niet tevens voorziet in de mogelijke bouw van een glazen wand met een hoogte van achttien meter, zoals de raad ter zitting heeft geschetst." In onderhavig bestemmingsplan is deze omissie hersteld.

2.3.3 Erfafscheiding daktuin Woondrôme

Door een aantal bewoners van Woondrôme is aangedrongen op een deugdelijke afscheiding tussen de daktuin van Woondrôme en het binnenterrein van de nieuwe woonwand. De daktuin is namelijk tevens plafond van de eronder gelegen parkeergarage en is niet geschikt om regelmatig belopen te worden. In het vastgestelde bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum is als maximale hoogte voor erf- en terreinafscheidingen op als tuin aangeduide gronden 1 meter opgenomen. Dat is te laag om in deze situatie een deugdelijke erfafscheiding te kunnen realiseren. In heel Apeldoorn is 2 meter de gebruikelijke hoogte voor dergelijke op een binnenterrein gesitueerde erfafscheidingen. Daarom is in onderhavig bestemmingsplan bepaald dat de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde (waaronder erf- en terreinafscheidingen vallen) ten hoogste 2 meter mag bedragen.