direct naar inhoud van Artikel 3 Woongebied
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1074-onh1

Artikel 3 Woongebied

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbij behorende bouwwerken.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Toegelaten woningen

Als woningtypen zijn toegestaan gestapelde woningen.

3.2.2 Bebouwingsschema

Naast de algemene bouwregels van artikel 5 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 3.3 genoemde ontheffingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen   bouwvlak   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   binnen het bouwvlak dient een toegang tot de ondergrondse parkeergarage te worden gebouwd  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       bouwwerken, geen gebouwen zijnde ter voorkoming van windhinder: 18 m
tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overig: 2 m  
- toegestaan binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding 'tuin'
- bouwwerken, geen gebouwen zijnde ter voorkoming van windhinder zijn, voor zover de bouwhoogte daarvan meer dan 2 m bedraagt, uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan
 

3.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 3.2 bepaalde voor het overschrijden van de maximale bouwhoogte van gestapelde woningen met niet meer dan 3,50 meter tot een maximum van 1/3 van het grondoppervlak van het gebouw ten behoeve van ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval begrepen liftkokers en installatieruimten.

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 9 opgenomen procedureregels van toepassing.

3.4 Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van woningen voor beroepsuitoefening aan huis en voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • a. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning, met een maximum van 50 m2 per kavel;
  • b. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
  • c. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en veroorzaakt geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
  • d. er wordt geen detailhandel uitgeoefend;
  • e. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg;
  • f. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;
  • g. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis dan wel naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten.