direct naar inhoud van 9.4 Algemene regels en overgangs- en slotregels
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

9.4 Algemene regels en overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen. In artikel 24 zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. In lid 24.1 is onder andere de bepaling over ondergronds bouwen opgenomen. Hierin is bepaald dat ondergronds bouwen in het hele pangebied is toegestaan.

Lid 24.2 bevat de afdekbepaling. Hier is bepaald dat gebouwen moeten worden afgedekt met een kap.

In artikel 25 staan de algemene gebruiksregels. Hierin is beschreven welke vormen van gebruik in ieder geval gelden als gebruik in strijd met de bestemming en daarmee onder het gebruiksverbod van artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening vallen. Onderdeel g hiervan verdient bespreking. De archeologische beleidskaart geeft voor het gehele grondgebied van Apeldoorn aan hoe hoog de trefkans op archeologische resten per gebied is. Gebieden met een hoge trefkans hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie hoog gekregen, gebieden waar die trefkans middelhoog is hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie middelhoog gekregen. De overige gebieden, waar de trefkans op archeologische resten laag is, hebben geen dubbelbestemming gekregen. Daarvoor geldt onderdeel g van de Algemene gebruiksregels.Daarin is bepaald dat het verstoren van archeologische waarden in die gebieden door het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden over een oppervlakte van ten minste 1.000 m2 en dieper dan 35 cm onder maaiveld in strijd is met de bestemming, tenzij uit archeologisch onderzoek is gebleken dat die waarden niet onevenredig worden verstoord. Indien de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bij voorbeeld eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw archeologisch onderzoek uit te voeren.

In de daarop volgende artikelen zijn regels voor de gebiedsaanduidingen opgenomen. Dit zijn regels voor gebiedsaanduidingen die in meerdere bestemmingen voorkomen en mede het gebruik bepalen. Het gaat daarbij onder andere om kleinschaligheid, open landschap, reliƫf en onverharde wegen. In het geldende bestemmingsplan worden de bescherming van dergelijke waarden, via de agrarische bestemmingen en de natuurbestemmingen geregeld. Door dit 'over te hevevelen' naar gebiedsaanduidingen nemen het aantal vergunningplichten voor werken en werkzaamheden per saldo af en gelden dergelijke plichten alleen nog op plekken waar ze daadwerkelijk relevant zijn. Daarnaast zijn er veiligheidszones opgenomen voor lpg en munitie.

Tot slot is er een wro-zone - wijzigingsgebied gelegd op gronden waarvoor het voornemen bestaat hier een bedrijventerrein te ontwikkelen. Deze ontwikkeling is opgenomen in de structuurvisie voor Uddel.

In artikel 43 staan de procedureregels die bij nadere eisen in acht genomen moeten worden. Artikel 44 tenslotte geeft aan welke regeling geldt wanneer wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen en plannen. De overige artikelen bevatten bekende regels die geen nadere bespreking behoeven.

Hoofdstuk 4 bevat tot slot het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.