direct naar inhoud van 9.3 Bestemmingen
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

9.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de verbeelding. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Agrarisch

De gronden binnen deze bestemming zijn bedoeld voor agrarische bedrijvigheid. Voor intensieve veehouderijen gelden vanwege het reconstructiebeleid specifieke regels. De intensieve veehouderijen hebben een aparte functieaanduiding op de plankaart gekregen:

  • specifieke vorm van agrarisch - intensieve veehouderij verwevingsgebied;
  • specifieke vorm van agrarisch - intensieve veehouderij extensiveringsgebied.

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. De agrarische bedrijfswoning mag maximaal 700 m3 bedragen. Voor de bedrijfsgebouwen geldt een algemene maatvoering (maximale goothoogte van 6 m en een maximale bouwhoogte van 12 m), tenzij er sprake is van een 'karakteristiek pand' (zie paragraaf 7.4.2).

Vergelijking met geldend recht

De bestemming Agrarisch houdt enerzijds een versimpeling in ten opzichte van het geldende plan en anderszijds een meer omvangrijke regeling. In verband met de bescherming van natuur- en landschapswaarden kent het geldende plan drie, verschillende agrarische bestemmingen. Die bestemmingen worden nu vervangen door één bestemming. De bescherming van natuur- en landschapswaarden geschiedt via gebiedsaanduidingen.

Nieuwe elementen in de agrarische bestemming zijn de doorwerking van het reconstructieplan Veluwe en de uitkomsten van het planMER. Verder biedt het bestemming nu een regeling voor niet-agrarische nevenactiviteiten. In het geldende plan was dat niet het geval. Ook is in de bouw- en gebruiksregels van dit plan meer rekening gehouden met de diverse soorten bouwwerken en voorzieningen die agrarische bedrijven heden ten dage gebruiken. Per saldo zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden niet significant anders geworden.

Bedrijf

De bedrijven die in het plangebied voorkomen hebben de bestemming Bedrijf. Op gronden met deze bestemming zijn altijd bedrijven van milieucategorie 1 en 2 toegestaan.

Met een aanduiding is aangegeven op welke percelen bedrijfsactiviteiten van milieucategorie 3.1 of hoger zijn toegelaten. Daar waar een bedrijf in een hogere milieucategorie aanwezig is, dat niet naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met bedrijven in de milieucategorie die op grond van de richtafstand toegelaten kan worden, is aangegeven dat naast die op grond van de richtafstanden toelaatbare categorie bedrijven ook het aanwezige bedrijfstype is toegelaten. Dit heeft tot gevolg dat het bestaande legaal aanwezige bedrijfstype kan worden voortgezet maar niet kan worden omgezet in een ander bedrijfstype met een hogere milieucategorie dan ter plaatse aanvaardbaar is. In de regels wordt voor de bedrijfsactiviteiten van categorie 1 en 2 die zijn toegelaten, verwezen naar de die als bijlage bij de regels is opgenomen. In paragraaf 5.3 is de milieuzoneringssystematiek verder besproken.

Ten opzichte van de basislijst van de VNG is de hier gehanteerde Lijst van toegelaten bedrijfstypen nader ingeperkt. Dit is gebeurd vanwege milieuhygiënische en planologische redenen.

Door middel van een afwijkingsbevoegdheid kunnen ook bedrijven die niet voorkomen op de Lijst en bedrijven uit een hogere categorie dan bij recht is toegestaan worden toegelaten, mits ze naar aard en invloed op hun omgeving vergelijkbaar zijn met de bij recht toegestane bedrijven. In de daartoe opgenomen procedure van afwijking kan worden bezien of de benodigde hinderbeperkende maatregelen mogelijk zijn (bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe technieken). Criterium voor het toestaan van afwijking is in dit geval dat de hinder die resulteert na het nemen van maatregelen niet groter is dan van de ter plekke wel bij recht toegelaten bedrijven zou kunnen worden verwacht.

Binnen de bestemming Bedrijf is het uitoefenen van een bedrijf op het hele perceel toegelaten. Het is dan het overbodig om nog iets te regelen over bedrijfsuitoefening aan huis. Voor alle duidelijkheid is in die bestemmingen vastgelegd dat het uitoefenen van een beroep aan huis is toegestaan.

Per bedrijfsbestemming is in principe één bedrijfswoning toegestaan, tenzij op de verbeelding anders is weergegeven.

Vergelijking met geldend recht

In het geldende bestemmingsplan wordt per bedrijf specifiek het bedrijfstype bepaald, evenals het aantal bedrijfswoningen en de hoeveelheid bedrijfsbebouwing. In dit plan is een meer generieke regeling opgenomen. De belangrijkste wijziging die dat met zich meebrengt is dat de hoeveelheid bebouwing die nu aanwezig is, met 10% mag worden uitgebreid, terwijl het geldende plan de beschikbare ruimte als een absoluut getal stelde. Dit komt door de doorwerking van provinciaal beleid. Wanneer een bedrijf de huidige uitbreidingsruimte nog niet heeft ingevuld, kan dit enigszins nadelig uitvallen. Bij de meeste bedrijven is het huidige maximum echter reeds bereikt.

Groen - Landschapselement

Deze bestemming is opgenomen voor alle groen- en landschapsvoorzieningen en -beplantingen van enige omvang. Hier mogen geen gebouwen worden opgericht, maar wel bouwwerken van maximaal 2 m hoog.

Vergelijking met geldend recht

De bestemming Groen - Landschapselement is vergelijkbaar met de bestemming Waardevolle landschapselementen die het geldende bestemmingsplan kent.


Maatschappelijk - Begraafplaats

Binnen deze bestemming valt de in het plangebied aanwezige begraafplaats. Omdat de ruimtelijke uitstraling van een begraafplaats een heel andere is dan die van andere maatschappelijke voorzieningen, is hier niet gekozen voor het toelaten van vrije uitwisseling tussen de verschillende maatschappelijke voorzieningen, maar is een specifieke bestemming voor de begraafplaats gehanteerd.

Vergelijking met geldend recht

De begraafplaats was in het geldende bestemmingsplan, binnen de maatschappelijke bestemming, reeds specifiek bestemd. Hier treden geen wezenlijk veranderingen op ten opzichte van het geldende plan.

Maatschappelijk - Militaire zaken

Het militaire terrein heeft overeenkomstig de Apeldoornse standaard een eigen bestemming 'Maatschappelijk - Militaire zaken' gekregen. Ook hiervoor geldt dat vanwege het bijzondere karakter niet is gekozen voor het toelaten van vrije uitwisseling tussen de verschillende maatschappelijke voorzieningen, maar is een specifieke bestemming gehanteerd. Voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden is het bestaand recht overgenomen.

Vergelijking met geldend recht

Het militaire terrein was in het geldende bestemmingsplan reeds specifiek bestemd. In dit bestemmingsplan zijn de geldende gebruiks- en bouwmogelijkheden overgenomen. Het bijbehorende militaire oefenterrein wordt als dubbelbestemming 'over' een natuurbestemming geregeld. In dit plan is dat terrein binnen de maatschappelijke bestemming gebracht met de aanduiding 'militair oefenterrein'. Dit om te voldoen aan de bepalingen van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en aangezien het primaat hier functioneel op het oefenterrein ligt. Qua bouw en gebruiksregels wordt echter niet meer mogelijk gemaakt dan een oefenterrein binnen een natuurgebied.

Natuur

Deze bestemming is toegekend aan alle gronden van enige omvang waar de hoofdfunctie bos- of natuurgebied is.

Vergelijking met geldend recht

De bestemming Natuur houdt de samenvoeging in van drie verschillende bos- en natuurbestemmingen. Het doel blijft echter hetzelfde: instandhouding van de natuurwaarden, gecombineerd met bijbehorende functies, zoals recreatief medegebruik. De bestemming Natuur kent geen wezenlijke bouwmogelijkheden.

Recreatie - Recreatiewoning

Deze bestemming is opgenomen voor de separate recreatiewoningen die verspreid door het gebied staan.

Vergelijking met geldend recht

De bestemming Recreatie - Recreatiewoning is vergelijkbaar met de bestemming Recreatiewoning.

Recreatie - Verblijfsrecreatie

Op de gronden met de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' zijn verblijfsrecreatieve functies mogelijk, inclusief bouwwerken en parkeervoorzieningen. Het gaat om een aantal bestaande bungalowparken. De bestaande oppervlaktes aan bedrijfsgebouwen zijn toegestaan. Bij een eventuele toekomstige uitbreiding kan gebruik worden gemaakt van een afwijkingsbevoegdheid met daaraan gekoppelde voorwaarden.

Vergelijking met geldend recht

De bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie is een doorvertaling van de geldende bestemming Recreatieve voorzieningen, aangevuld met de nieuwe inzichten voor de verblijfsrecreatieterreinen. De belangrijkste aanvullingen betreffen regels voor stacaravans en kampeermiddelen. Die zijn in het geldende plan nauwelijk aanwezig, aangezien daar toen andere regelgeving voor gold.

Verkeer - Railverkeer

De bestemming 'Verkeer – Railverkeer' is gegeven aan de spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort. Hier zijn wegen, spoorwegen, bermen, watergangen, groenvoorzieningen en specifieke spoorinfrastructuur toegestaan.

Vergelijking met geldend recht

Deze bestemming is vergelijkbaar met de huidige bestemming voor de spoorlijn.


Verkeer - Verblijfsgebied

De bestemming Verkeer - Verblijfsgebied is gegeven aan de gebieden die een verblijfsfunctie hebben. Dit betreft de wegen, straten, voet- en fietspaden, bermen en parkeervoorzieningen in de woongebieden. Ook het niet-structurerende groen is in deze bestemming ondergebracht.

Vergelijking met geldend recht

Deze bestemming is vergelijkbaar met de huidige bestemming voor de wegen in het plangebied.


Verkeer - Weg

De wegen met primair een functie voor het doorgaande verkeer hebben de bestemming Verkeer - Weg gekregen.

Vergelijking met geldend recht

Deze bestemming is vergelijkbaar met de huidige bestemming voor de doorgaande wegen in het plangebied.

Water

Watergangen en plassen (inclusief de oevers) zijn als zodanig bestemd. Overigens is in het geval van (kleinere) vennen, die deel uitmaken van een natuurgebied, ervoor gekozen om deze binnen de bestemming 'Natuur' te laten vallen. De hoofdfunctie is dan meer gericht op de aquatische natuur.

Vergelijking met geldend recht

Deze bestemming is een doorvertaling van de bestemming Water uit het geldende plan.

Wonen

Deze woonbestemming is toegekend aan de burgerwoningen in het buitengebied en sluit aan bij de gemeentelijke standaard hiervoor. Binnen het bestemmingsvlak is géén onderscheid gemaakt tussen wonen, tuin en erf, omdat hiertoe de ruimtelijke noodzaak ontbreekt. Uitzondering daarop vormen de percelen waar nog geen woning is gerealiseerd. Daar zijn bouwvlakken opgenomen voor het hoofdgebouw.

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

Vergelijking met geldend recht

Deze bestemming is een doorvertaling van de bestemming Woondoeleinden uit het geldende plan. Belangrijkste wijziging is dat de inhoudsmaat is verruimd van 600 m² (bij recht) naar 700 m³. Daarnaast worden in dit plan, onder voorwaarden, ruimere mogelijkheden geboden voor nevenactiviteiten, zoals een minicamping of een bedrijf aan huis.

Leiding - Riool

De gronden met de dubbelbestemming Leiding-Riool zijn mede bestemd voor de rioolpersleiding. Op de gronden met deze dubbelbestemming mogen uitsluitend gebouwen ten dienste van de leiding worden gebouwd. Andere gebouwen zijn, mits passend binnen de andere bestemming, uitsluitend toegestaan door middel van afwijking. Er kan pas toestemming worden verleend wanneer vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen. Er is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen waarbij aan de aanleg van diepwortelende beplanting, grondwerken, het aanbrengen van verhardingen en heiwerkzaamheden, beperkingen worden gesteld.

Vergelijking met geldend recht

Deze bestemming is een doorvertaling van de dubbelbestemming Riooltransportleiding uit het geldende plan.


Waarde - Archeologie hoog en Waarde - Archeologie middelhoog

Gebieden die op basis van de Cultuurhistorische Analyse zijn aangemerkt als gebied met een hoge archeologische verwachting hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie hoog gekregen, gebieden die zijn aangemerkt als gebied met een middelhoge archeologische verwachting hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie middelhoog gekregen. Voor beide bestemmingen geldt dat bij bodemingrepen groter dan respectievelijk 50 m2 (hoog) of 100 m2 (middelhoog) en dieper dan 35 cm een omgevingsvergunning aangevraagd dient te worden. Daarbij dient tevens een archeologisch onderzoeksrapport te worden overlegd. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door de geplande bodemingrepen zullen worden verstoord kunnen burgemeester en wethouders bepaalde voorwaarden aan de omgevingsvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren

Vergelijking met geldend recht

Deze bestemmingen zijn opgenomen in verband met nieuwe verplichtingen op het gebied van archeologie. In het geldende plan zijn alleen terreinen waarvan de archeologische waarden vaststaan van een beschermingsregeling voorzien.

Waarde - Beken en sprengen

De voor 'Waarde - Beken en sprengen' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het beheer, herstel en onderhoud van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle beken en sprengen.

Vergelijking met geldend recht

De bescherming van de watergangen in het gebied is in het geldende plan neergelegd in de agrarische bestemmingen en de natuurbestemmingen. Conform de gemeentelijke standaardregels is die bescherming in dit plan geregeld via een dubbelbestemming.