direct naar inhoud van 6.5 Natuur
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

6.5 Natuur

De aanwezige waardevolle natuurgebieden in het plangebied dienen te blijven bewaard en waar mogelijk te worden versterkt. De Veluwe - en daarmee een groot deel van het plangebied - is aangewezen als Natura 2000-gebied en EHS en dus belangrijk voor flora en fauna.

Aangezien de delen van het plangebied die binnen de zonering van Natura 2000 en de EHS vallen grotendeels uit bos, natuur en grotere landschapselementen bestaan, zijn deze gronden bestemd voor 'Natuur'. Het gaat dan om bestaande natuurgebieden en/of gebieden waarvan vast staat dat deze binnen de planperiode worden omgezet naar de hoofdfunctie natuur.

In het vigerende bestemming was nog sprake van verschillende 'natuurbestemmingen', zoals 'Natuurgebied', 'Bos met natuur- en landschapswaarden' en 'Bos met meervoudige doelstelling'. Een dergelijke indeling is, gelet op de huidige standaarden voor digitaal vergelijkbare bestemmingsplannen, niet meer van deze tijd. Voor alle natuurbestemmingen geldt dat de instandhouding van de natuur- en landschapswaarden voorop staat. Daarom is volstaan met één bestemming: Natuur.

Het oprichten van bijvoorbeeld nieuwe woningen of agrarische bedrijven in of nabij dit gebied is strijdig met het natuurbeleid en is daarom niet worden toegestaan (tenzij er bijvoorbeeld sprake is van een groot maatschappelijk belang). Het gaat daarbij niet alleen om het oprichten van gebouwen, maar ook om de activiteiten die binnen of buiten de gebouwen plaatsvinden. Te denken valt aan de invloed van bijvoorbeeld de emissie van stikstof- en ammoniakdeposities door vee, een ongewenste toename van het aantal verkeersbewegingen, het verdwijnen van duisternis door (erf)verlichting en het verstoren van rustplaatsen door geluid vanuit bedrijven en woningen. Het uitbreiden van agrarische bedrijven in de nabijheid van het Natura 2000-gebied is door de externe werking ervan doorgaans ook geen mogelijkheid, tenzij kan worden aangetoond dat er geen (significante) aantasting van de natuurwaarden plaatsvindt. De gemeente heeft een MER-onderzoek uitgevoerd om hier meer inzicht in te krijgen. In paragraaf 7.3.5 wordt hier nader op ingegaan.

Naast de Natura 2000-zonering is een deel van het plangebied ook aangewezen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Er vindt overlap plaats met de Natura 2000-zonering, maar de EHS omvat een groter gebied, waaronder de (gronden langs de) Hierdensche Beek. Aan deze gronden is de dubbelbestemming 'Waarde - Beken en sprengen' toegekend, waarmee ontwikkelingen die de natuurwaarden significant zouden kunnen aantasten, worden tegengegaan en er ruimte wordt gecreëerd voor eventuele versterking en ontwikkeling. Dit maakt een aparte aanduiding 'ecologische verbindingszone' overbodig. Gebieden die zijn aangewezen voor 'EHS verweving' krijgen geen aparte natuurbestemming, maar behouden hun vigerende bestemming ('Agrarisch').

Natuurontwikkeling is mogelijk gemaakte door een wijzigingsbevoegdheid, waarmee de bestemming van agrarische gebieden gelegen binnen de EHS gewijzigd kan worden naar de bestemming 'Natuur' of 'Water'.

Het Beheerplan Natura 2000-gebied Veluwe wordt momenteel opgesteld. Dit plan bevat de wijze waarop betrokken partijen de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 willen gaan realiseren. Daarnaast vormt het plan het toetsingskader voor vergunningen ingevolgde de Natuurbeschermingswet. Voor nieuwe activiteiten zal duidelijk worden gemaakt onder welke condities een vergunning nodig is. De bedoeling is bestaande activiteiten die voor een bepaalde peildatum al bestonden, te vrijwaren van de vergunningsplicht.