direct naar inhoud van 6.3 Landschap
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

6.3 Landschap

Het grondgebruik en de ontginningsgeschiedenis op de Veluwe hebben ervoor gezorgd dat er een variatie aan landschapstypen en bijzondere en kenmerkende landschappelijke waarden is ontstaan. De gemeente wenst deze te behouden en wanneer de kans zich voordoet te versterken. De gemeente wil de schoonheid van het landschap vergroten, de verschillende identiteiten versterken, visuele en functionele samenhang in het landschap creëren, de toegankelijkheid voor mens en dier verbeteren en de opnamecapaciteit van het landschap vergroten, waardoor bestaande elementen beter worden ingepast en toekomstige ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Dit betekent ook nieuwe landschappen.

In het Groot Apeldoorns Landschapskookboek (Buro Harro en Uitgeverij Blauwdruk, juli 2011) is deze ambitie van de gemeente vastgelegd in een landschapsvisie. Voor de Agrarische enclave geldt het beeld van de verschillende landschappen en bijbehorende landschappelijke waarden zoals dat in paragraaf 2.3 Landschappelijke kwaliteiten en identiteiten en bijbehorende landschapstabel is beschreven, als leidraad voor het bereiken van het gewenste beeld, de gebiedsvisie.

Een bestemmingsplan kent verschillende mogelijkheden om de landschappelijke waarden te beschermen.

  • Via een eigen bestemming op de verbeelding: Karakteristieke landschapselementen en landschapsstructuren zoals houtwallen, singels of bosjes worden bestemd als 'Groen – Landschapselement'.
  • Via een aanduiding op de plankaart: Typerende landschappelijke kenmerken als de kleinschaligheid van het kampenlandschap, maar ook de karakteristieke openheid van de enken, de broeklanden en lokaal het kamerstructurenlandschap, alsmede de waardevolle zandwegen zullen middels een gebiedsaanduiding worden beschermd.

Om de landschappelijke waarden te behouden en het gewenste landschapsbeeld te realiseren, voorkomt het bestemmingsplan ontwikkelingen die daaraan afbreuk doen. In paragraaf 7.3 wordt hier nader op ingegaan.

Tevens is voor het plangebied een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Hierin is de gewenste beeldkwaliteit voor het plangebied vastgelegd. Het beeldkwaliteitsplan is zo gemaakt dat het, naast het bestemmingsplan, bijdraagt aan het bereiken van de ambities op het gebied van landschap. Het streven is dat de uitgangspunten en randvoorwaarden van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zodanig op elkaar aansluiten, dat ze elkaar versterken. Zo kan het beeldkwalitetisplan gaan dienen als hulpmiddel bij het bepalen van de wenselijkheid van het toepassen van de afwijkingsbevoegdheden in het bestemmingsplan en maakt het bestemmingsplan niet zondermeer ontwikkelingen mogelijk die het beeldkwaliteitsplan niet altijd gewenst acht. Het beeldkwaliteitsplan zal gaan dienen als gebiedsgericht welstandsbeleid. Tevens bevat het bestemmingsplan handreikingen om nieuwe ontwikkelingen goed af te stemmen op de aanwezige en gewenste kwaliteit van het landschap.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1073-vas2_0011.png"

Figuur: streefbeelden per landschapstype