direct naar inhoud van 5.2 Bodem
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

5.2 Bodem

Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is, moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. Bodemonderzoeken mogen in de regel niet ouder dan 5 jaar oud zijn. Uitzondering hierop zijn de plannen waar de bodem niet verdacht is op bodemverontreiniging en/of bodemonderzoeken de bodemkwaliteit voldoende weergeven en er geen onoverkomelijke problemen te verwachten zijn bij de bestemmingsplanwijziging.

Indien er sprake is van bouwactiviteiten, is ook in het kader van de omgevingsvergunning onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig. Deze bodemonderzoeken mogen wettelijk niet ouder zijn dan 5 jaar.

Hiernaast geldt dat de gemeente Apeldoorn bevoegd gezag is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit wordt hergebruik van licht verontreinigde grond mogelijk gemaakt. De gemeente Apeldoorn heeft hiervoor beleid opgesteld dat is vastgelegd in bodemkwaliteitskaarten en een bodembeheersplan.

Op basis van het gemeentelijk Bodeminformatiesysteem is een inventarisatie gemaakt van de bodemkwaliteitgegevens (de dorpskern Uddel is hierin buiten beschouwing gebleven). Hierin is onderscheid gemaakt in:

  • historisch verdachte locaties: op basis van vroegere activiteiten op de locatie kunnen verontreinigingen in de bodem zijn ontstaan. Er is tot op heden geen bodemonderzoek uitgevoerd;
  • locaties waarvan de kwaliteit van de bodem op basis van bodemonderzoek is vastgesteld.

Uit de inventarisatie is het volgende geconcludeerd:

  • er zijn 17 historisch verdachte locaties;
  • er zijn 5 locaties waarvan de bodem in meerdere mate verontreinigd is (matig tot ernstig verontreinigd). Voor een aantal locaties is voor een verdere afperking van de verontreiniging nog aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk.

Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt is (of geschikt te maken is) voor de nieuwe bestemming. In het kader van een aanvraag van een bouwvergunning (omgevingsvergunning) moet een onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijke bodemverontreiniging.