direct naar inhoud van 4.6 Landbouw
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

4.6 Landbouw

In deze paragraaf is voor een analyse van de landbouwsector gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het rapport 'Bedrijfseconomische ontwikkelingen in de agrarische sector, Bestemmingsplannen Buitengebied gemeente Apeldoorn' (Alterra, 2010). Omdat niet alle gegevens op het schaalniveau van het plangebied bekend zijn, bestaat een deel van deze paragraaf uit gegevens op gemeenteniveau.

Net als in andere delen van Nederland neemt het aantal landbouwbedrijven in de gemeente Apeldoorn gestaag af. Het totaal aantal bedrijven is sinds 2001 van 430 afgenomen naar 342 in 2009.

  2001   2003   2005   2007   2008   2009  
Akkerbouw   271   243   229   211   213   202  
Tuinbouw open grond   43   33   33   27   25   24  
Tuinbouw onder glas   23   20   21   18   17   15  
Graasdierbedrijven   380   350   336   319   314   304  
Hokdierbedrijven   87   74   64   56   58   51  

Figuur 3.4 - Aantal landbouwbedrijven in de gemeente Apeldoorn (Bron: CBS-Statline)

Op basis van gegevens uit het gemeentelijke milieuvergunningenbestand kan nog specifiek over het plangebied het volgende worden vermeld:

Soort agrarische activiteit:   Aantal bedrijven in plangebied:  
Fokken en houden van rundvee   53  
Fokken en houden van varkens   6  
Akkerbouw en fruitteelt   2  
Fokken en houden van legkippen   2  
Fokken en houden van nertsen en vossen   2  
Fokken en houden van paarden   3  
Fokken en houden van pluimvee: eenden en ganzen   2  
Visteeltbedrijf   1  
Hobbymatig houden van vee   5  

Figuur 3.5 - Type agrarische activiteiten in het plangebied (bron: gemeentelijk milieuvergunningenbestand 2010)

Bijzonder aan het plangebied is dat er een aantal specialistische agrarische productietakken aanwezig zijn, waaronder graszodenkwekers, een nertsenfokkerij en een viskwekerij.

Uit het onderzoeksrapport van Alterra is gebleken dat in het deelgebied 'Omgeving Uddel' de intensieve veehouderij bedrijven het meest talrijk zijn. Het gaat vooral om kalvermesterijbedrijven, zoals in tabel 3.6 is opgenomen.

  2008     1999     % verschil    
  aantal   NGE/bedrijf   aantal   NGE/bedrijf   aantal   NGE/bedrijf  
Melkveehouderij   6   47   9   51   -33%   -8%  
Intensieve veehouderij   39   84   57   56   -32%   +50%  
Ov. graasdierhouderij   13   7   9   59   +44%   -89%  
Ov.bedrijfstypen   18   30   15   43   +20%   -30%  
Totaal bedrijven   76   55   90   54   -16%   +2%  

Figuur 3.6 - Ontwikkeling aantal bedrijven per bedrijfstype en gemiddelde bedrijfsomvang tussen 1999 en 2008, deelgebied omgeving Uddel (bron:Alterra, 2010)

In het deelgebied 'Omgeving Uddel' was sprake van een relatief sterke afname van het aantal melkvee en intensieve veehouderbedrijven. Voor het laatste bedrijfstype was sprake van een sterke toename van de gemiddelde bedrijfsomvang. Het geeft aan dat vooral de kleinere bedrijven van dit type zijn gestopt. Melkveehouderij lijkt in dit deelgebied een aflopende zaak. De nog 6 resterende melkveebedrijven zijn klein en het afgelopen decennium zijn ze niet gegroeid.

In vergelijking met andere Apeldoornse deelgebieden blijkt in deelgebied 'Omgeving Uddel' de agrarische productieomvang het minst af te nemen. Dit is het gevolg van de intensieve veehouderij tak die er in omvang iets toenam. De productieomvang van de melkveehouderij liep hier juist sterk terug. De omvang van de overige graasdierhouderij nam er nog sterker af.

In het deelgebied 'Omgeving Uddel' is sprake van een toename van het aantal bedrijven met een recreatieve neventak. Het aantal bedrijven met agrarisch natuurbeheer is er sterk afgenomen.

Aantal NGE:   Aantal bedrijven  
< 10 NGE   16  
10-20 NGE   8  
20-40 NGE   9  
40-70 NGE   19  
70-100 NGE   13  
> 100 NGE   11  
Totaal   76  

Figuur 3.7 - Aantal bedrijven naar bedrijfsomvang in de gemeente Apeldoorn voor het deelgebied Omgeving Uddel (bron: Alterra, 2010)

Uit figuur 3.7 blijkt tenslotte dat er verhoudingsgewijs veel hobbymatige landbouw plaatsvindt (< 10 NGE), maar ook dat er diverse agrarische bedrijven zijn met goede toekomstperspectieven (>70 NGE).