direct naar inhoud van Artikel 47 Overgangsrecht gebruik
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

Artikel 47 Overgangsrecht gebruik

47.1 Overgangsrecht

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

47.2 Ander strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

47.3 Persoonsgebonden overgangsrecht

In aanvulling op lid 12.1 is het toegestaan de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - persoonsgebonden overgangsrecht' te gebruiken ten behoeve van wonen in niet meer dan één woning, voorzover dat (mede) gebruik betreft door mevrouw J.J.E. Van der Hooft-Feltkamp, geboren 18 augustus 1936.

47.4 Onderbreken gebruik onder overgangsrecht

Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

47.5 Overgangsrecht niet van toepassing

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.