direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

Artikel 18 Wonen

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, waaronder begrepen begeleid wonen;
 • b. dependances, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - dependance';
 • c. zorgwonen, ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning';
 • d. behoud en herstel van cultuurhistorisch waardevolle panden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
 • e. beroepsuitoefening aan huis;zorgwonen en wonen, uitsluiten
 • f. niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
 • g. tuin en/of erf;
 • h. nevenactiviteiten in de vorm van hobbymatig agrarisch gebruik (minder dan 20 NGE), Bed&Breakfast en/of recreatief rustpunt;
 • i. opslag ten behoeve van een straatmakersbedrijf dan wel een bouwbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
 • j. begrafenisonderneming, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - begrafenisonderneming';
 • k. werkplaats en opslag ten behoeve van een bedrijf op het gebied van metaalbewerking en mechanica, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - werkplaats en opslag';
 • l. nevenactiviteit in de vorm van kleinschalig kamperen, ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein';
 • m. nutsvoorzieningen;
 • n. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

18.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 24 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 18.4 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte /inhoud   Maximale goothoogt e    Maximale bouwhoog t e   Bijzondere regels  
Hoofdgebouwen   700 m3, tenzij anders aangegeven
ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)' en met dien verstande dat de oppervlakte van de gebouwen en overkappingen niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)' is aangegeven  
4 m, tenzij anders aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)'   geen, tenzij anders aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)'   - voor het bepalen van de inhoud worden inpandige garages en bergingen meegeteld
- per bestemmingsvlak is één hoofdgebouw toegestaan, tenzij anders aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal hoofdgebouwen'
- per hoofdgebouw is één woning toegestaan
- de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m
- voor het splitsen van de woning in twee wooneenheden geldt het in artikel 24 lid 24.3 bepaalde
- de afstand van een op te richten hoofdgebouw tot bestaande kassen bedraagt ten minste 30 m
- het in artikel 25 lid 25.2 onder f bepaalde is van overeenkomstige toepassing
- voor het bepalen van het bebouwd oppervlak ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)' dienen alle op het perceel aanwezige gebouwen en overkappingen te worden meegeteld.
- aan- en uitbouwen zijn toegestaan buiten het bouwvlak
- indien binnen het bestemmingsvlak geen bouwvlak is aangegeven en in het geval van herbouw, dienen hoofdgebouwen op de bestaande plek te worden herbouwd (18.4.1d).
- indien ter plaatse van het bouwvlak de aanduiding 'gevellijn' voorkomt, bedraagt de afstand van de voorgevel van een woning tot de aanduiding 'gevellijn' niet meer dan 2 m  
Bijgebouwen en overkappingen   75 m² per hoofdgebouw, tenzij anders aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlak bijgebouwen (m2)' en met dien verstande dat de oppervlakte van de gebouwen en overkappingen niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)' is aangegeven   3 m, tenzij anders aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)'   5 m, tenzij anders aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)'   - voor het bepalen van de oppervlakte, niet ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)', worden alle op het perceel aanwezige gebouwen en overkappingen, niet zijnde het hoofdgebouw, meegeteld
- ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)' worden alle op het perceel aanwezige gebouwen en overkappingen, inclusief het hoofdgebouw, meegeteld
- bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden opgericht (18.4.1b)
- tevens toegestaan buiten het bouwvlak
- voor het bepalen van de oppervlakte worden bijgebouwen die worden gebruikt voor beroepsuitoefening aan huis dan wel voor niet-publieksgerichte bedrijfsactiviteiten aan huis meegeteld
- in bijgebouwen is het aanbrengen van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening aan huis dan wel voor de niet-publieksgerichte bedrijfsactiviteiten aan huis toegestaan  
Dependances   65 m2   3 m   5 m   - de totale oppervlakte aan bijgebouwen, overkappingen en dependances mag niet meer dan 75 m2 bedragen
- een dependance heeft geen zelfstandig recht op bijgebouwen  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen
 
       
- erf- en terreinafscheidingen       2 m   - de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan bedraagt ten hoogste 1 m (18.4.1c)  
- antenne-installaties       15 m
 
 
- zwembaden   75 m² per hoofdgebouw
 
  0,50 m, tenzij anders aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)'    
- paardenbakken       2 m   - per hoofdgebouw mag 1 paardenbak worden aangelegd, ten minste 5 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde hiervan
- de afstand van een paardenbak tot (bedrijfs)woningen van derden bedraagt ten minste 50 meter
 
- overige bouwwerken       2 m   - uitsluitend in samenhang met het afwijken van de gebruiksregels als bedoeld in lid 18.6 onder a z ijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van een tennisbaan toegestaan tot een hoogte van ten hoogste 5 m  
18.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van de bebouwing binnen het bestemmingsvlak en de oppervlakte per gebouw voor zover dit noodzakelijk is voor een landschappelijk en stedenbouwkundig aanvaardbare en verantwoorde inpassing in de omgeving.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 43 opgenomen procedureregels van toepassing.

18.4 Afwijken van de bouwregels
18.4.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het in lid 18.2 bepaalde:

 • a. teneinde de maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen bij het hoofdgebouw, uitsluitend ten dienste van het hobbymatig agrarisch gebruik en uitsluitend indien de betreffende grond ligt binnen een bestemmingsvlak met de bestemming Wonen of Agrarisch, uit te breiden met:
  • 1. ten hoogste 50 m² indien direct aansluitend bij het hoofdgebouw ten minste 1 hectare grond hoort;
  • 2. ten hoogste 100 m² indien direct aansluitend bij het hoofdgebouw ten minste 2 hectare grond hoort;
  • 3. ten hoogste 150 m² indien direct aansluitend bij het hoofdgebouw ten minste 3 hectare grond hoort;
  • 4. ten hoogste 200 m² indien direct aansluitend bij het hoofdgebouw ten minste 4 hectare grond hoort;
 • b. voor het bouwen van bij het hoofdgebouw behorende bijgebouwen en overkappingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan;
 • c. voor het ten behoeve van de privacy bouwen van een erf- of terreinafscheiding voor de voorgevelrooilijn bij hoofdgebouwen tot een bouwhoogte van 2 m, indien dit met het oog op de verkeers- en sociale veiligheid niet onaanvaardbaar is;
 • d. voor het buiten de bestaande plek herbouwen van hoofdgebouwen, mits:
  • 1. het bestaande hoofdgebouw wordt gesloopt;
  • 2. de situering van het (nieuwe) hoofdgebouw stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is;
  • 3. de gebruiksmogelijkheden voor de omliggende functies niet onevenredig worden geschaadt;
  • 4. dit niet leidt tot een aanmerkelijke verslechtering van het woon- en leefklimaat in het (nieuwe) hoofdgebouwen ten opzichte van het bestaande hoofdgebouw en gelet op de omliggende bedrijfsfuncties en omliggende verkeerswegen.
18.4.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied niet significant worden aangetast en het in het plan beoogde stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast.

18.5 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 25 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de volgende specifieke regels.

 • a. De aanleg van en het gebruik van gronden als tennisbaan met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde is niet toegestaan.
 • b. De vloeroppervlakte ten behoeve van nevenactiviteiten in de vorm van Bed&Breakfast en/of recreatief rustpunt bedraagt niet meer dan 75 m2, met dien verstande dat voorzieningen ten behoeve van Bed&Breakfast uitsluitend in het hoofdgebouw zijn toegestaan en buitenopslag ten behoeve van de nevenactiviteiten niet is toegestaan.
 • c. Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • 1. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning en 100% van de vloeroppervlakte van de bijgebouwen, met een gezamenlijk maximum van 50 m2 per kavel;
  • 2. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
  • 3. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en veroorzaakt geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
  • 4. er wordt geen detailhandel uitgeoefend;
  • 5. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg;
  • 6. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;
  • 7. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis dan wel naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten.
 • d. Opslag ten behoeve van een straatmakersbedrijf dan wel een bouwbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'opslag', is uitsluitend toegestaan binnen een bijgebouw en tot een vloeroppervlakte van niet meer dan 75 m².
 • e. Een begrafenisonderneming, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - begrafenisonderneming', is uitsluitend toegestaan binnen het hoofdgebouw en de bijgebouwen daarbij.
 • f. Een werkplaats en opslag ten behoeve van een bedrijf op het gebied van metaalbewerking en mechanica , ter plaatse van de aanduiding 'werkplaats en opslag', is uitsluitend toegestaan binnen een bijgebouw en tot een vloeroppervlakte van niet meer dan 75 m².
 • g. Voor een nevenactiviteit in de vorm van kleinschalig kamperen ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' geldt dat:
  • 1. uitsluitend kampeermiddelen zijn toegestaan;
  • 2. maximaal 25 kampeermiddelen zijn toegestaan;
  • 3. de kampeermiddelen alleen aanwezig mogen zijn in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober
  • 4. het in een gebouw is toegestaan sanitaire voorzieningen aan te brengen ten behoeve van het kleinschalig kamperen met een vloeroppervlak van maximaal 75 m².

18.6 Afwijken van de gebruiksregels
18.6.1 Afwijkingsbevoegdheid voor tennisbanen

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het in lid 18.5 bepaalde voor de aanleg van en het gebruik van gronden als tennisbaan, mits:

 • h. de tennisbaan wordt aangelegd achter het hoofdgebouw;
 • i. de tennisbaan niet bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd;
 • j. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de tennisbaan, zoals ballenvangers, niet meer dan 5 meter bedraagt.
18.6.2 Afwijkingsbevoegdheid voor niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het in lid 18 onder d en lid 18.5 onder c bepaalde teneinde het uitoefenen van niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten toe te staan voor zover deze behoren tot categorie 2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis dan wel naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst onder categorie 2 genoemde activiteiten, met dien verstande dat het in lid 18.5 onder c1 tot en met 6 bepaalde onverkort van toepassing is.

18.6.3 Afwijkingsbevoegdheid voor nevenactiviteiten

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het in lid 18.1 bepaalde teneinde:

 • a. nevenactiviteiten in de vorm kleinschalig kamperen toe te staan, bestaande uit ten hoogste 25 standplaatsen uitsluitend ten behoeve van kampeermiddelen, uitsluitend in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober, waarbij een afstand van ten minste 200 meter tussen kampeerterreinen moet worden aangehouden;
 • b. nevenactiviteiten in de vorm van trekkershutten toe te staan; het aantal trekkershutten per kavel mag niet meer dan 3 bedragen, de oppervlakte per trekkershut mag niet meer dan 25 m2 bedragen en het totale oppervlakte aan bijgebouwen, overkappingen en trekkershutten samen mag niet meer bedragen dan 75 m2;

mits:

 • a. wordt voorzien in een kwalitatief zorgvuldige inpassing in het landschap, indien nodig geacht met behulp van het aanbrengen van beplanting;
 • b. de verkeersaantrekkende werking niet onevenredig toeneemt;
 • c. de belangen van de omliggende functies niet onevenredig worden geschaad.
18.6.4 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied, waaronder begrepen die van het Natura2000 gebied en van de Ecologische Hoofdstructuur, niet significant worden aangetast en het in het plan beoogde stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast.

18.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De in artikel 45 opgenomen regels voor omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden zijn van toepassing.