direct naar inhoud van Artikel 13 Recreatie - Verblijfsrecreatie
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

Artikel 13 Recreatie - Verblijfsrecreatie

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het in de vorm van bedrijfsmatige exploitatie bieden van recreatief verblijf aan personen die elders hun hoofdverblijf hebben, in kampeermiddelen en tot het bedrijf behorende recreatiewoningen, groepsaccommodaties, trekkershutten en stacaravans, met daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, voorzieningen en open terreinen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' het recreatief verblijf uitsluitend in kampeermiddelen mag plaats vinden;
 • b. horeca in categorie 1 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten horecatypen, niet zijnde ondersteunende horeca ten dienste van het gebruik als bedoeld onder a., uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
 • c. dagrecreatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dagrecreatie';
 • d. beroepsuitoefening aan huis;
 • e. parkeren en ontsluitingswegen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

13.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 24 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 13.4 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte /inhoud   Maximale goothoogt e    Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen:
 
       
- groepsaccommodaties   bestaande oppervlakte, tenzij anders aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'oppervlakte (m2)'     8 m    
- voorzieningen   bestaande oppervlakte, tenzij anders aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)' (13.4.1a,b)
 
  6 m   - voor het bepalen van de oppervlakte aan voorzieningen worden bedrijfswoningen en bijgebouwen niet meegeteld  
- winkels   bestaande oppervlakte (13.4.1a,c)
 
6 m   6 m    
- recreatiewoningen   75 m2/300 m3 per recreatieverblijf, tenzij anders aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)'   4 m   5 m   - het aantal recreatiewoningen mag niet meer bedragen dan het bestaande aantal, tenzij anders aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal recreatiewoningen'
- bij recreatiewoningen zijn geen bijgebouwen toegestaan
- het in artikel 41 lid 41.1 onder e en artikel 42 lid 42.1 onder b bepaalde is niet van toepassing op de maximale inhoud per recreatiewoning  
- stacaravan   55 m²     3,5 m    
Bedrijfswoningen   700 m3   4 m     - voor het bepalen van de inhoud worden inpandige garages en bergingen meegeteld;
- per bestemmingsvlak is één bedrijfswoning toegestaan tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten'; (13.4.1d)
- voor het splitsen van de bedrijfswoning in twee wooneenheden geldt het in artikel 24 lid 24.3 bepaalde
- de afstand van een op te richten bedrijfswoning tot bestaande kassen bedraagt ten minste 30 m
- het in artikel 25 lid 25.2 onder f bepaalde is van overeenkomstige toepassing  
Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen   75 m2   3 m   5 m   - bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of het verlengde daarvan worden opgericht (13.4.1e) 
- voor het bepalen van de oppervlakte worden bijgebouwen die worden gebruikt voor beroepsuitoefening aan huis meegeteld
- in bijgebouwen is het aanbrengen van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening aan huis dan wel voor de niet-publieksgerichte bedrijfsactiviteiten aan huis toegestaan  
Bijgebouwen en overkappingen bij stacaravans   6 m²     3 m   - bij de ingang van een stacaravan is een aanbouw toegestaan met een oppervlakte van ten hoogste 3 m² en een bouwhoogte van ten hoogste 3,50 m  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen          
- erf- en terreinafscheidingen       2 m    
- overig       10 m    
13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van de bebouwing binnen het bouwvlak en de oppervlakte per gebouw teneinde de bebouwing in een compacte eenheid te situeren, voor zover dit noodzakelijk is voor een landschappelijk en stedenbouwkundig aanvaardbare en verantwoorde inpassing in de omgeving.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 43 opgenomen procedureregels van toepassing.

13.4 Afwijken van de bouwregels
13.4.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het in lid 13.2 bepaalde:

 • a. teneinde de maximaal toegelaten oppervlakte aan bebouwing voor voorzieningen en winkels te vergroten ten behoeve van de bouw van voorzieningen en winkels die ook aan andere verblijfsrecreatieve terreinen ten dienste staan, zoals gezamenlijke voorzieningen als kampwinkels, sanitaire voorzieningen, bergingen, kantines en administratieve voorzieningen, mits de oppervlakte van de vergroting in mindering wordt gebracht op de maximaal toegelaten oppervlakte aan voorzieningen en winkels op het terrein ten behoeve waarvan de desbetreffende voorziening mede wordt gebouwd en de groenvoorzieningen niet onevenredig worden aangetast. Onder voorzieningen worden hier in elk geval niet verstaan bedrijfswoningen, recreatieverblijven en kampeermiddelen;
 • b. teneinde de maximaal toegelaten oppervlakte aan bebouwing voor voorzieningen te vergroten met ten hoogste 15%, mits deze uitbreiding noodzakelijk is voor de economische continuïteit van het bedrijf;
 • c. teneinde de maximaal toegelaten oppervlakte aan bebouwing voor winkels op verblijfsrecreatieve terreinen te vergroten met ten hoogste 15%, mits de detailhandelsstructuur in nabijgelegen kernen niet onevenredig worden geschaad;
 • d. voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voor de voorgevel van de woning of het verlengde daarvan.

13.4.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied niet significant worden aangetast, waaronder begrepen die van het Natura2000-gebied en van de Ecologische Hoofdstructuur, en het in het plan beoogde stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast.

13.5 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 25 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de volgende specifieke regels.

 • a. Het gebruik van bedrijfswoningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • 1. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de oppervlakte van de bedrijfswoning en 100% van de oppervlakte van de bijgebouwen, met een gezamenlijk maximum van 50 m2 per kavel ;
  • 2. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
  • 3. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en veroorzaakt geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
  • 4. er wordt geen detailhandel uitgeoefend;
  • 5. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg;
  • 6. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;
  • 7. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis dan wel naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten.
 • b. Het gebruik van gebouwen voor horeca, ter plaatse van aanduiding 'horeca' is toegestaan tot een vloeroppervlakte van maximaal 250 m².
 • c. Het gebruik van gronden en bouwwerken voor dagrecreatie, ter plaatse van de aanduiding 'dagrecreatie', is uitsluitend toegestaan:
  • 1. voorzover het gaat om het medegebruik van gebouwen en voorzieningen voor verblijfsrecreatie als bedoeld in lid 13.1 sub a;
  • 2. tot een oppervlakte van maximaal 250 m².
 • d. Het aantal plaatsen voor kampeermiddelen bedraagt niet meer dan hierna in de tabel per locatie is aangegeven:
locatie:   tenten/caravans op jaarplaatsen:   tenten/toercaravans toerische plaatsen  
Buurtweg 8   0   0  
Einderweg 7   0   0  
Garderensemolenweg 77   0   25  
Hennepstede 50   81   12  
Elspeterweg 75   25   0  
Elspeterweg 89   1   0  
Blekemeer 29   152   0  
13.6 Wijzigingsbevoegdheid

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit lid mag alleen plaatsvinden voor zover de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied, waaronder begrepen die van het Natura2000 gebied en van de Ecologische Hoofdstructuur, dan wel het in het plan beoogde stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast. Voorts zijn de algemene criteria van artikel 42 lid 42.4 van toepassing.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen:

 • a. teneinde het aantal bedrijfwoningen op verblijfsrecreatieve terreinen te vergroten, mits de noodzaak op basis van de bedrijfsvoering wordt aangetoond en voorts:
  • 1. het aantal bedrijfswoningen op een terrein kleiner dan 3 hectare na het verlenen van de omgevingsvergunning niet meer bedraagt dan één;
  • 2. het aantal bedrijfswoningen op een terrein groter dan 3 en kleiner dan 10 hectare na het verlenen van de omgevingsvergunning niet meer bedraagt dan twee;
  • 3. het aantal bedrijfswoningen op een terrein groter dan 10 hectare na het verlenen van de omgevingsvergunning niet meer bedraagt dan drie.
 • b. teneinde de oppervlakte en inhoud van recreatiewoningen te vergroten tot maximaal 150 m2 en 600 m3, mits aangetoond wordt dat er vanuit de toeristische markt behoefte bestaat aan grotere maatvoering op betreffende locatie.