direct naar inhoud van Artikel 11 Natuur
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

Artikel 11 Natuur

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. bos en natuurgebied;
  • b. bosbouw en houtproductie;
  • c. extensief grondgebonden agrarisch medegebruik;
  • d. hoogzitten ten behoeve van faunabeheer;
  • e. bestaande wegen;
  • f. recreatief medegebruik in de vorm van wandelen en fietsen;
  • g. extensieve dagrecreatie in de open lucht, ter plaatse van de aanduiding 'dagrecreatie';
  • h. standplaats voor ambulante detailhandel in levensmiddelen, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
  • i. nutsvoorzieningen;
  • j. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen bedrijfswoningen zijnde en voorzieningen.

11.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 24 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakt e /inhoud   Maximale goothoogte    Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak   4 m   8 m    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       2 m   - de bouwhoogte van een hoogzit mag ten hoogste 5 m bedragen  
Bouwwerken t.b.v.
- beheeractiviteiten en natuureducatie
- extensieve dagrecreatie  
bestaand     bestaand4 m  
 

11.3 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 25 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de volgende specifieke regels.

11.3.1 Extensief grondgebonden agrarisch gebruik

Extensief grondgebonden agrarisch gebruik is uitsluitend toegestaan voor zover dit ten dienste staat van het natuurbeheer.

11.3.2 Extensieve dagrecreatie

Extensieve dagrecreatie ter plaatse van de aanduiding 'dagrecreatie' is toegestaan in de vorm van speelplekken, picknickplaatsen, parkeerplaatsen en wandelvoorzieningen.

11.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De in artikel 45 opgenomen regels voor omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden zijn van toepassing.